Miljöprövningsdelegationen

Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen fattar beslut om tillstånd för mellanstora miljöfarliga verksamheter, så kallade B-verksamheter.
Miljöprövningsdelegationen består av en särskilt förordnad ordförande (jurist) och en särskilt förordnad miljösakkunnig person (naturvetare). Besluten fattas gemensamt av dessa två. Delegationen sammanträder som regel varje vecka.  

Den praktiska handläggningen sköts av en miljöhandläggare hos Länsstyrelsen. Handläggaren kontrollerar om ärendet är komplett och skickar bland annat ut en så kallad kompletteringsremiss till några myndigheter, bland andra kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning. När ärendet bedöms komplett kungörs ansökan i ortstidningarna. Handläggaren svarar också för att skicka ansökan till en rad remissmyndigheter med begäran om slutligt yttrande. Remissvaren skickas vid behov ut till sökanden för synpunkter och eventuella bemötanden.  

Mot bakgrund av innehållet i ansökan, miljökonsekvensbeskrivningen, inkomna synpunkter och egna bedömningar fattar därefter miljöprövningsdelegationen ett beslut. Delegationen ska väga in miljöbalkens mål att främja en långsiktigt hållbar utveckling, att skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter, att skydda och vårda natur- och kulturmiljöer och att bevara den biologiska mångfalden. Vidare ska eftersträvas en god hushållning med mark och vatten liksom med råvaror och energi.