Gruvor - Länsstyrelsens roll

Gruvor i länet

​​​​​​​​​​Västerbotten är det län i landet där det finns flest aktiva gruvor, se kartlänk till höger. 

Bergsstaten prövar ärenden

Innan en gruva kan starta så föregås den av prövning i flera led. Bergsstaten med huvudkontor i Luleå prövar ärenden om undersökningstillstånd som ger ett visst bolag eller enskild ensamrätt att prospektera efter mineraler i ett visst område.

Länsstyrelsen deltar som remissinstans i prövningen av undersökningstillstånd. För vissa undersökningsarbeten krävs även tillstånd från länsstyrelsen, exempelvis för terrängkörning. 

Bearbetningskoncession

Om bolaget hittar tillräckligt mycket mineral för att vilja gå vidare så ansöker de om bearbetningskoncession hos Bergsstaten. 

När bearbetningskoncession ska beviljas så görs också en prövning av motstående intressen exempelvis riksintressen för friluftsliv eller rennäring. 

På länsstyrelsernas gemensamma kartsida kan man få information om vilka riksintressen eller andra skyddsvärda områden som finns i länet.

Mark- och miljödomstolen prövar hälso- och miljöeffekter

Hälso- och miljöeffekterna av en gruva samt skyddsåtgärder om gruvan får tillstånd prövas av Mark- och miljödomstolen. 

Ibland väljer gruvbolag att undersöka malmens beskaffenhet närmare genom en så kallad provgruva. En sådan verksamhet tillståndsprövas av Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. 

Samråd

Både gruvor och provgruvor anses automatiskt ha en betydande miljöpåverkan. Därför ska bolaget hålla samråd dels med länsstyrelsen, kommun och andra myndigheter, men även med berörda närboende, samebyar, jakt- och fiskevårdsområden och med allmänhet med flera innan ansökan tas fram. 

Naturvårdsverkets sida om gruvor och hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns det mer information och länkar till lagstiftning som särskilt rör miljön och gruvverksamhet.

Länsstyrelsen har tillsyn över gruvorna i länet

Länsstyrelsen har också tillsyn över de flesta gruvorna i länet. 

De miljöproblem som kan vara förknippade med gruvor är framförallt utsläpp av metaller till vatten, men även utsläpp av sprängmedel eller rester från anrikningen kan ställa till problem i våra vattendrag. 

För de som vistas nära gruvan (boende, samebyar med flera) kan problem med buller, vibrationer och damning uppstå. 

Eftersom gruvor ofta tar stora ytor i anspråk så kan det uppstå konflikter med andra som vill använda marken. 

Sevesoverksamhet

Vissa gruvor med anrikningsverk använder stora mängder kemikalier som kan orsaka allvarliga olyckor. De omfattas då av sevesolagstiftningen