Farligt avfall

Granbergsdeponin

Vissa avfallsslag som medför en större risk för miljön och människors hälsa klassas som farligt avfall, FA, och regleras särskilt vid hantering och transporter.

Enligt Avfallsförordningen (SFS 2011:927) definieras farligt avfall som sådant avfall som i förordningens bilaga 4 har försetts med en asterisk (*). Kemiska produkter och varor som är märkta och klassade med farlighetsmärkning blir som regel farligt avfall när det har kasserats. För processavfall ansvarar avfallslämnaren som har kunskap om innehållet i avfallet för att en korrekt klassificering görs med stöd av förteckningen över farligt avfall.

Farligt avfall får inte blandas med avfall som inte klassas som farligt. Olika slag av farligt avfall får inte heller blandas med varandra. Lagring av flytande farligt avfall ska ske inom invallning eller på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp.

Anteckningar

Den som bedriver verksamhet där farligt avfall uppkommer ska föra anteckningar om den mängd och slag av avfall som årligen uppkommer i verksamheten samt till vilka anläggningar som olika slag av avfall transporteras till. Anteckningarna ska sparas i minst fem år.