Behandling av avfall

Tillstånd eller anmälan krävs om man vill återvinna, bortskaffa eller yrkesmässigt mellanlagra avfall
Fagerliden

För att återvinna, bortskaffa eller yrkesmässigt mellanlagra avfall krävs tillstånd alternativt anmälan enligt reglerna i miljöprövningsförordningen (2013:251) Av förordningen framgår vilken hantering av avfall som kräver tillstånd respektive anmälan enligt miljöbalken.

Generellt kan sägas att uppläggning, lagring, sortering, kompostering samt alla typer av slutligt omhändertagande av avfall i större omfattning kräver tillstånd. Beroende av verksamhetens omfattning sker prövningen vid länsstyrelsens miljöprövningsdelegation eller vid miljödomstol.

Återvinning

Att en avfallsinnehavare gör sig av med sitt avfall omfattar också när han eller hon återvinner avfallet. Åtgärder som innebär återvinning av avfall återfinns i bilaga 2 till Avfallsförordningen (SFS 2011:927). I korthet innebär återvinning att det material som avfallet består av tas till vara, antingen genom att man använder materialet för att tillverka en ny produkt eller genom energiutvinning.  

OBS! Återanvändning och återvinning inte är samma sak. Återanvändning innebär att avfallet används i den form det redan har.