Avfall

Uppkomsten av avfall bör minimeras och tas omhand så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.
Granbergsdeponin

Länsstyrelsen arbetar med tillståndsärenden, tillsyn, tillsynsvägledning och rådgivning inom avfallsområdet. Som avfall räknas varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Farligt avfall är sådant avfall som i bilaga 4 till avfallsförordningen betecknas med en asterisk (*).  

Hur kan vi minska miljöbelastningen från avfallshanteringen?

Vi kan bland annat minska användningen av farliga kemikalier i produkter, minska uppkomsten av avfall, återvinna så mycket som möjligt av den mängd avfall som ändå uppkommer samt ställa högre krav på avfallsanläggningarna.

EU:s avfallshierarki beskriver hur avfall bör tas omhand för att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt. Enligt denna bör i första hand själva uppkomsten av avfall minimeras. Därefter bör avfall så långt det är möjligt och miljömässigt motiverat tas omhand enligt följande turordning;

1  Återanvändning
2  Materialåtervinning
3  Förbränning, kompostering, rötning
4  Deponering

Producentansvar

Med producentansvar menas i korthet att de som producerar en vara betalar och har ansvar för att de kasserade varorna samlas in och återvinns. Producentansvar gäller idag för returpapper, däck, förpackningar, bilar samt elektriska och elektroniska produkter.