Järnsand

Länsstyrelsen har mottagit många frågor om användning av järnsand för anläggningsändamål och har därför sammanställt denna vägledning.

​Järnsand – avfall eller restprodukt?

Järnsand är en restprodukt som bildas i samband med Rönnskärsverkens kopparframställning. Beroende på vad sanden ska användas till och hur förutsättningarna för användningen ser ut kan den klassas som ett avfall eller som en biprodukt. Denna klassning avgör sedan vilka försiktighetsmått som behöver vidtas.

Vem ansvarar för klassningen?

Klassningen av restprodukter genomförs av producenten i samråd med tillsynsmyndigheten, i detta fall Länsstyrelsen. Normalt fattar tillsynsmyndigheten inget skriftligt beslut om hur restprodukter ska klassas då användningsområdet ofta ändras.

Om oenighet råder mellan producent och tillsynsmyndighet kan tillsynsmyndigheten dock meddela ett skriftligt beslut för att möjliggöra överprövning. Boliden har inte önskat någon sådan överprövning och Länsstyrelsen har hittills inte formulerat något skriftligt beslut.

Järnsand som biprodukt

Då innehållet av metaller i järnsanden är högt anser Länsstyrelsen att användningsområdet och förutsättningarna för användningen avgör om materialets fortsatta användning kan anses hälso- och miljömässigt godtagbar. Länsstyrelsen har accepterat producentens bedömning om att sanden ska klassas som en biprodukt för vissa specifika avgränsade användningsområden:

  • där skyddsobjekt saknas (t.ex. vid blästring inom en industrilokal) eller
  • där förutsättningarna för det fortsatta användandet bedöms som förutsägbara och konstanta över tid (t.ex. i en underjordsgruva) och fortsatt användning bedöms ske på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Järnsand säljs därför idag som en biprodukt för användning som blästringssand. Mark- och miljödomstolen har även klassat järnsand som används för utfyllnad av utbrutna bergrum (i en underjordsgruva) som en biprodukt enligt 15 kap 1 § miljöbalken (2 juni 2017, M 1577-16).

Länsstyrelsens tolkning av domstolens beslut är att användning av järnsand för återfyllnad av utbrutna bergrum är ett väl definierat användningsområde under förutsägbara konstanta förhållanden med begränsad påverkan på människors hälsa och miljö och därmed kan anses hälso- och miljömässigt godtagbar.

Det kan även finnas andra typer av användningsområden för vilka järnsand skulle kunna klassas som biprodukt. En sådan klassning kräver dock att användningsområdet är väl definierat och att den bedömda påverkan på människors hälsa och miljön är förutsägbar, acceptabel och stabil på kort och lång sikt.

Järnsand som avfall

Länsstyrelsen anser att järnsand som används för andra typer av anläggningsändamål som utgångspunkt ska klassas som avfall, enligt 15 kap 1 § miljöbalken. (under byggnader, i vägkroppar, som fyllnadsmaterial, i ledningsgravar, som markisolering, under parkeringsplatser, i banvallar osv). Järnsandens höga innehåll av metaller medför att en generell användning av materialet för anläggningsändamål inte kan anses hälso- och miljömässigt godtagbar.

Material som klassas som avfall kan användas för anläggningsändamål. Klassningen innebär bara att riskerna för förorening av mark, vatten eller grundvatten ska avvägas i en individuell bedömning enligt miljöbalken 9 kap. 6 § och miljöprövningsförordningen 29 kap 34-35§§ (om återvinning av avfall för anläggningsändamål). I handläggningen av ärendet kan då tillsynsmyndigheten föreskriva om försiktighetsmått, förbjuda verksamheten eller förelägga om att tillstånd måste sökas och beviljas innan användningen får komma till stånd.

Anmälan om avfall för anläggningsändamål

En anmälan om avfall för anläggningsändamål lämnas till kommunen och handläggs normalt inom 6 veckor. Vid granskning av en anmälan ska kommunen avgöra om verksamheten eller anläggningen kan tillåtas. För att avgöra om verksamheten kan tillåtas måste kommunen ta ställning till vilken risk för skada på människors hälsa eller miljön som den aktuella verksamheten kan ge upphov till. I handläggningen av ärendet kan kommunen föreskriva om försiktighetsmått.

För att bedöma vilken risk för skada på människors hälsa eller miljön som den aktuella verksamheten kan ge upphov till finns vägledning i Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten (Rapport 2010:1). Sammanfattningsvis bör bedömningen utgå från:

  • avfallets innehåll av skadliga ämnen,
  • hur rörliga föroreningarna är (dvs om och i vilken omfattning föroreningar/metaller kan lösas ut och transporteras med tex regn eller smältvatten till omgivande mark, grundvatten, dricksvattenbrunnar eller liknande).
  • Hur känsligt området är (om det finns särskilt känsliga naturmiljöer, dricksvattenbrunnar, odlingar eller annat som innebär en ökad risk för skada på människors hälsa eller miljön)

Anses risken vara mer än ringa kommer den som lämnat in anmälan att motta ett beslut om att verksamheten antingen är förbjuden eller kräver tillstånd. 

Miljöpåverkan och användaranvisningar

Producenten har analyserat järnsanden för att kartlägga innehållet av metaller. Sanden består till stor del av järnoxid och kiseldioxid men även andra ämnen så som zink, koppar, bly och arsenik. I en jämförelse med Naturvårdsverkets vägledning (Rapport 2010:1) är halten  av flera av ämnena högre än de kriterier vägledningen anger för fri användning.

Laboratorietester och fältförsök har genomförts för att utreda järnsandens lakbarhet och hittills visar genomförda tester på en förhållandevis begränsad utlakning vid neutralt pH. Förändringar i pH kan dock öka utlakningen av metaller och dessutom kan den mängd vatten som tillåts passera materialet påverka i vilken omfattning metaller kan spridas till omgivningen.

Till följd av järnsandens metallinnehåll och med hänsyn till miljöbalkens hänsynsregler (2 kapitlet i miljöbalken) har producenten utarbetat en användaranvisning för hur järnsand ska hanteras för anläggningsändamål. Användaranvisningen syftar till att säkerställa materialets tekniska egenskaper men också begränsa förutsättningarna för utlakning av metaller samt människors och miljöns kontakt med materialet.

Länsstyrelsen anser att producentens användaranvisningar ska följas och att järnsand då kan användas för lämpliga anläggningsändamål i samhället. Användningen kräver dock en anmälan till kommunen enligt 9 kap 6 § miljöbalken.

Ytterligare information

För mer information om, och kriterier för, klassningen av restprodukter hänvisar Länsstyrelsen till 15 kapitlet 1 § miljöbalken och Naturvårdsverkets handbok om återvinning av avfall i anläggningsarbeten (Rapport 2010:1).