Kemikaliekartläggning NORD

För att få en uppfattning om vilka kemikalier som används vid olika verksamheter i länet deltar Länsstyrelsen i projektet Kemikaliekartläggning NORD som är ett samarbete mellan länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län.

Kartläggningens syfte

Det råder stor brist på kunskap om de kemikalier som finns i vårt samhälle. På världsmarknaden finns mellan 30 000-50 000 ämnen men endast cirka 3000 av dem är undersökta och klassificerade med avseende på hälso- och miljörisker. Vissa av dessa ämnen är särskilt hälso- eller miljöfarliga och bör därför bytas ut mot mindre farliga ämnen eller användas med stor försiktighet. Kartläggningen genomförs genom en enkät till ett stort antal företag och kommuner. Enkätsvaren från alla län kommer att sammanställas och uppgifterna ska användas för att följa upp miljömålet Giftfri Miljö och för att bedöma risken för spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön.

Utvalda verksamheter

De som får enkäten är, med några få undantag, samtliga verksamheter i de berörda länen som behöver tillstånd för sin verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken samt vissa verksamheter som endast omfattas av anmälningsplikt enligt samma kapitel.

Ämneslistan

Ämneslistan har sammanställts särskilt för projektet Kemikaliekartläggning NORD. Listan är en sammanställning av hälso- och miljöfarliga ämnen som finns upptagna på andra listor.

De ämnen som ingår i kartläggningen är hämtade från:

  • EU:s ramdirektiv för vatten
  • Kemikalieförordningen REACH (kandidatförteckningen, bilaga XIV och bilaga XVII)
  • Havsmiljökonventionerna OSPAR och HELCOM
  • Kemikalieinspektionens PRIO-databas

Ämnena i PRIO-databasen finns inte med på den bifogade listan. Databasen nås istället via Kemikalieinspektionens webbplats.

Rapportering

Insända uppgifter kommer att användas för att följa utvecklingen och möjligheten att nå våra regionala miljömål för en giftfri miljö samt att kunna skydda och förbättra vattenmiljön i länet.