REACH - Kemikalieförordning i EU

EU:s kemikalielagstiftning REACH trädde i kraft den 1 juni 2007. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. REACH är en EG-förordning, Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1907/2006, som ersätter den svenska lagstiftningen på stora delar av kemikalieområdet.

Eftersom det är en förordning så gäller den direkt, det behövs inget svenskt beslut om lagändring. Förordningen har kompletterats med ett direktiv, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/2006, som innehåller följdändringar i regler om klassificering och märkning.  

REACH gäller inom hela EU och har som syfte att ta ett helhetsgrepp på kemiska hälso- och miljörisker. Företagen får ett tydligare ansvar för att undersöka sina kemiska ämnens hälso- och miljöfarlighet. Företagen ska riskbedöma och redovisa hur ämnena kan hanteras säkert. Särskilt farliga ämnen får inte användas utan tillstånd. Myndigheternas insatser ska i högre utsträckning riktas mot ämnen som är särskilt farliga eller förekommer i stora volymer och misstänks medföra risker för hälsa och miljö.  

Grunden i REACH-lagstiftningen handlar om kemiska ämnen. REACH börjar gälla stegvis och det är viktigt att alla som hanterar kemikalier skaffar sig kunskap om vad reglerna innehåller och när de olika delarna i REACH börjar gälla. Företag som distribuerar, använder, tillverkar eller importerar kemikalier från länder utanför EU omfattas av REACH. Det är nödvändigt att ha en överblick över vilka kemiska ämnen man hanterar och hur mycket man förbrukar. Alla företag måste veta hur och till vad man använder kemikalierna samt vilka spridningsvägar ämnena får. Mer information finns på Kemikalieinspektionens hemsida www.kemi.se