Utredningar och åtgärder med statligt bidrag

Det statliga bidraget för förorenade områden utgör en stor möjlighet för länet att få till stånd utredningar och åtgärder vid de prioriterade objekt där det inte finns någon som är ansvarig för föroreningarna. Kommunerna är i de flesta fall den som ansvarar för genomförandet och driver projekten.

​​Svärtträskgruvan

Sveriges Geologiska Undersökning är huvudman för efterbehandlingen av Svärtträskgruvan, som kommer att pågå under 2014-2018.

Läs mer om SGU:s efterbehandling på sgu.se

Svärtträskgruvan ligger på Hemberget i Storumans kommun där gruvdrift i form av brytning av zinkmalm i dagbrott har pågått mellan åren 2006-2012. Inom området finns idag två dagbrott, det norra och det södra dagbrottet samt upplag av gråberg och moränmassor. Gruvdriften i Svärtträsk har gett upphov mycket höga halter av metaller i mark och ytvatten. I ytvatten är det främst zink som förekommer i mycket höga halter men även andra metaller förkommer. Ett dikessystem samlar och leder det förorenade ytvattnet till en reningsanläggning som består av kalkning med efterföljande sedimentation. Under den senaste tiden har det visat sig att reningsanläggningen inte fungerar som avsett och åtgärder med att muddra och avvattna dammen har därför genomförts. 

Det större, norra, dagbrottet, har fyllts igen med gråberg från gråbergsupplaget och kommer att sluttäckas 2017. Det mindre, södra, dagbrottet har återställs med morändmassor. Resterande åtgärder innebär att sluttäcka norra dagbrottet samt slutligt muddra, avvattna och omhänderta slam och riva dammkonstruktionen för att återskapa dalgången. Därefter kommer uppföljning och miljökontroll att behövas under flera år.

Efter konkursen 2012 ansvarar tre konkursbon för efterbehandling, dock saknar konkursbona i dagsläget tillgångar för att efterbehandla området. Länsstyrelsen bedömer att det är ytterst angeläget att området efterbehandlas och har därför ansökt om statligt bidrag hos Naturvårdsverket. Under 2014 beviljades 70 miljoner kronor i statliga medel för efterbehandling av Svärtträskgruvan. Sveriges Geologiska Undersökning är huvudman för projektet som kommer att pågå under 2014-2018. Det går även bra att kontakta Länsstyrelsen vid frågor, johanna.melin@lansstyrelsen.se

Scharins industriområde, Skellefteå kommun

Scharins f d industriområde tillhör riskklass 1 och området saneras i tre olika etapper. Tidigare har sågverksamhet och massatillverkning bedrivits på platsen och de huvudsakliga föroreningarna är arsenik och dioxin. Även slaggrester från Rönnskärsverken har använts som fyllnadsmaterial på området och massorna har innehållet höga halter av flera olika metaller. För närvarande saneras den sista etappen av Scharinsområdet; Härvelträsket. Uppföljningen av saneringsområdet inom det tidigare sågverksområdet har hittills visat på mycket goda resultat. Läs mer på Skellefteå kommuns hemsida.

Skelleftehamns kol AB (kolkajen) vid Sävenäsområdet, Skellefteå kommun

Vid Sävenäsområdet har fyra angränsande områden undersökts och riskbedömts. Översiktliga undersökningar har utförts vid Skelleftehamns metallgjuteri och Sävenäs såg. Fördjupade utredningar har genomförts vid Skelleftehamns kol AB (kolkajen) och Sävenäs järnbruk. Vid kolkajen har det bedrivits lagring av sten- och träkol, samt tillverkning av träkol. Rostningen och smältningen av malm vid järnbruket har gett upphov till arsenikförorenade massor.

Under 2016 har Länsstyrelsen beviljats bidrag för att åtgärda kolkajen och järnbruket under perioden 2018-2020. Föroreningarna består främst av metaller i höga halter. Området är huvudsakligen planerat som industrimark men ligger nära bostäder och används till viss del av närboende som ströv- och rekreationsområde. Huvudman för projektet är Skellefteå kommun.

Bjurforsgruvan, Norsjö kommun

Bjurforsgruvan ligger i anslutning till byn Örträsk och är beläget ca 12 km nordost om Norsjö. Gruvområdet ligger inom vattenskyddsområdet för den kommunala dricksvattentäkten. Vid Bjurfors har kopparmalm brutits periodvis under åren 1932- 1947. På platsen finns det idag ett vattenfyllt dagbrott, en vittrad varphög vilken består av cirka 12 500 ton varp, högar av avbaningsmassor, gruvbyggnader från 1940-talet samt delar av den gamla linbanan. Tidigare utredningar har visat att det finns problem med höga halter av metaller i dagbrottet och att det kan finnas risk för spridning till omgivningen. Vid Bjurforsgruvan har utredningar motsvarande en huvudstudie genomförts för dagbrottet.  Huvudman för projektet är Sveriges geologiska undersökning (SGU) och utredningarna sker med hjälp av statliga medel. För mer information kontakta Länsstyrelsen, johanna.melin@lansstyrelsen.se

Norrbyskär, Umeå kommun

Norrbyskärs f d såg är belägen på en ögrupp utanför Norrbyn där träindustri i princip har bedrivits på hela området. Mo & Domsjö AB bedrev sågverksamhet med doppning/dysning av virke på området under 1900-talet och med driftslut 1952. Idag utgör området ett attraktivt turistmål i Umeå kommun med bland annat lägerverksamhet för ungdomar, lekområde för barn, midsommarfirande med mera. I samband med en provtagning på delar av området under 2008 upptäcktes dioxin i marken.  Under 2010 har en förstudie genomförts med anledning av sågverksamheten. Även denna utredning visar på förekomst av dioxin inom flera delområden. Under 2012 har en fördjupad utredning (huvudstudie) utförts av området. Under 2014-2016 har projektet beviljats bidrag till åtgärdsförberedelser.  Läs mer på Umeå kommuns hemsida.

Hörnefors, Umeå kommun

I Hörnefors samhälle fanns tidigare en sulfitmassefabrik. Fabriken bedrev sin verksamhet på halvön Hamnskär mellan 1906-1982. Mellan 1943 och 1974 nyttjades svavelkis som svavelkälla i sulfitmassatillverkningen. Vid rostning av svavelkis bildas kisaska som restprodukt. Kisaska har lämnats fritt exponerad i markytan i ett par områden.

Delar av området har tidigare sanerats av ansvariga ​verksamhetsutövare. Under 2015-2016 har projektet beviljats bidrag för åtgärder i den del där ansvar saknas. Det saknas dock full finansiering för ​att slutföra saneringen och därför har länsstyrelsen sökt ytterligare bidrag.  ​

 Läs mer på Umea kommuns hemsida.

Holmsund, Umeå kommun

Under 2011-2012 har saneringen av Holmsunds f d träimpregnering genomförts med Umeå kommun som huvudman. Totalt har 63 miljoner kronor beviljats saneringen. 

Mellan åren 1944 och 1981 bedrevs träimpregnering i Holmsund. Verksamheten gav upphov till förorening av arsenik och polycykliska aromatiska kolvägen (PAH) i mark och vatten. I samband med saneringen har förorenade massor transporteras till Dåva avfallscenter för deponering. Totalt har cirka 100 000 ton förorenad jord tagits bort från området. Mängden föroreningar i massorna var cirka 17 ton arsenik och 170 ton PAH. Saneringen har följts upp genom provtagning av grundvatten och ytvatten. Uppföljningen visar att saneringen minskat belastningen på närliggande Patholmsviken, samt minskat hälsoriskerna med att vistas i området.

Kol och acetonfabriken, Lycksele kommun

På fastigheterna Verkstaden 1 och 4 i Lycksele låg tidigare delar av Lycksele kol- och acetonfabrik. Verksamheten gav upphov till tjärförorening av marken. Under 2013-2014 har området sanerats för att minska miljö- och hälsoriskerna. Saneringen finanserades av statligt bidrag för efterbehandling. Totalt har 1 300 ton förorenade massor schaktats bort. Saneringen har kostat cirka 2 miljoner kronor.