Tillsyn och tillsynsvägledning

Länsstyrelsen arbetar med tillsyn och tillsynsvägledning gällande förorenade områden.
Länsstyrelsen har tillsyn över förorenade områden som härrör från pågående verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken eller från avslutad tillståndspliktig verksamhet som upphört efter den 30 juni 1969. Sådan tillsyn kan också överlåtas till kommunen. Kommunen har tillsyn över alla andra förorenade områden, även de som härrör från en verksamhet (oavsett om den var tillståndspliktig eller inte) som upphörde före 30 juni 1969. Sedan 2006 arbetar Länsstyrelsen med det så kallade tillsynsspåret. Det innebär en satsning på att få pågående och avslutade verksamheter där det fortfarande finns någon ansvarig kvar, att ta ansvar för de miljöskador i form av föroreningar som verksamheten gett upphov till. Länsstyrelsen prioriterar i första hand de allvarligast förorenade områdena, verksamheter som står i begrepp att upphöra och sådana verksamheter där en förändring av verksamheten, t ex genom tillståndsprövning, sker.

Länsstyrelsen ansvarar även för tillsynsvägledning gentemot kommunerna i länet. Det kan handla om både skriftlig och muntlig vägledning. Skriftligt stöd kan omfatta information på webben och nyhetsbrev. Muntligt stöd ges bland annat via information på handläggarträffar, seminarier och genom telefonkontakter. Vägledning lämnas med utgångspunkt från vad som är prioriterat på nationell och regional nivå.

Under 2013 pågår ett Miljösamverkansprojekt angående inventering av nedlagda deponier där Länsstyrelsen ingår i projektgruppen, läs mer om projektet här.

Som en del i tillsynsvägledningen till länets kommuner anordnade Länsstyrelsen i Västerbotten under 2011 en workshop med fokus på Naturvårdsverkets vägledande rapporter om att välja efterbehandlingsåtgärd, läs mer om workshopen här.