Prioriterade objekt

Länsstyrelsens fokus ligger vid arbetet med undersökningar, utredningar och åtgärder på de mest prioriterade objekten i länet. Den riskklass ett objekt får efter inventering är styrande för vilka objekt som prioriteras.

​​Prioriteringslistan

Varje år redovisar länsstyrelserna en sammanställning av de mest prioriterade objekten i länet. Listan utgår från Naturvårdsverkets mall och uppdateras varje år, beroende på hur långt arbetet med de olika objekten har kommit. Prioriteringslistan omfattar objekt i riskklass 1 och riskklass 2 utan inbördes ordning. De första tio objekten har dock rangordnats efter prioritet. Det bör påpekas att det är utomordentligt svårt att göra en sådan rangordning eftersom olika verksamheter ger skilda typer av risker. 

Bland de tio översta objekten på prioriteringslistan är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet över majoriteten av objekten. Vid två av objekten, Norrbyskär och Scharins, finansieras utredningar och åtgärder med statliga medel och kommunen är tillsynsmyndighet. Två objekt, Hörnefors och Örviken, är så kallade ”delade objekt” som finansieras både med privata och statliga medel. Av de högst rangordnade objekten är tre pågående verksamheter och övriga nedlagda.

Av det totala antalet objekt på prioriteringslistan är huvuddelen tillsynsobjekt. Endast ett mindre antal objekt är bidragsobjekt. Av tillsynsobjekten har kommunerna tillsynsansvaret för huvuddelen av objekten. Vissa objekt är Länsstyrelsens tillsynsansvar. För att nå miljömålet är det viktigt att både Länsstyrelsen och länets kommuner prioriterar arbetet med förorenade områden i det ordinarie tillsynsarbetet och att resurser avsätts för att vara huvudmän där det saknas ett ansvar enligt miljöbalken. Länsstyrelsen har också en viktig roll som tillsynsvägledande myndighet för de prioriterade objekt där kommunen är tillsynsmyndighet. 

Branscher och riskklassning

Länsstyrelsen prioriteringslista domineras av förorenade områden orsakade av verksamheter inom branscherna trä-och massaindustri samt inom gruvindustrin. Avfallet från gruvorna innehåller stora mängder metaller som kan spridas till känsliga och skyddsvärde sjöar och vattendrag. I likhet med tidigare år kommer därför sulfidmalmsgruvorna att vara i fokus för arbetet med förorenade områden framöver. Av de tio högst prioriterade objekten tillhör fem objekt denna bransch. 

Övriga objekt som finns på listan har ingen inbördes rangordning. Objekten har delvis grupperats efter vilken bransch som objekten tillhör. Här är tydligt att gruvor och trä-och massaindustri dominerar på listan. Bland övriga prioriterade objekt finns även till exempel oljedepåer och metallgjuterier. Riskklass 1 utgör objekt med "mycket stor risk" för människors hälsa och miljö och riskklass 2 utgör objekt med "stor risk". Riskklassningen har ofta skett med enbart MIFO fas 1 eller ibland MIFO fas 2 som underlag. Ibland har riskklassen inte setts över och reviderats i samband med att fördjupade utredningar eller övervakning och kontroll skett. För att få en bild av vad som händer med ett objekt kan man därför i kolumnen "Efterbehandlingsstatus" se hur långt det har kommit vad gäller inventering, utredningar eller åtgärder. 

Generellt har Länsstyrelsen gjort restriktiva bedömningar av vilka objekt som tillhör riskklass 1. Detta medför att relativt många objekt återfinns i riskklass 2 på prioriteringslistan, jämfört med antalet objekt i riskklass 1. Sulfidmalmsgruvorna är en sådan bransch som generellt riskklassats alltför lågt, men även andra objekt kan ha en lägre klassning än de borde. Detta kan sammantaget leda till att det inte bara är riskklass 1 objekt som är överst på prioriteringslistan.

Bedömning av kostnader för efterbehandlingsarbetet

Det är i princip inte möjligt att ge en siffra på hur mycket det kostar att åtgärda samtliga prioriterade objekt i länet eftersom kostnaderna är beroende av väldigt många faktorer. Dessa faktorer kan till exempel vara objektens storlek, föroreningarnas komplexitet och mängd, geohydrologiska förhållanden, val av åtgärdsteknik med mera. Många objekt är i behov av relativt omfattande utredningar innan en preliminär åtgärdskostnad kan tas fram. Det är även i princip enbart kostnaderna för statligt finansierade objekt som Länsstyrelsen har möjlighet att följa upp. Övriga objekt finansieras av privata verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Ibland kan det också finnas flera finansiärer för en efterbehandling. 

Nationell plan för prioritering av statliga bidragsmedel

Naturvårdsverket har tagit fram en nationell plan för att se till att åtgärder som genomförts med statliga bidragsmedel genomförs i de mest prioriterade, förorenade områdena. Den är styrande för Naturvårdsverkets beslut om utbetalning av bidrag och vägledande för länsstyrelser som söker bidrag. Fyra urvalskriterier är vägledande vid beslut om bidragen. Urvalskriterierna syftar bland annat till att öka efterbehandlingstakten genom att öka andelen privatfinansierade åtgärder och främja teknikutveckling. Den nationella planen finns här.

 Priolistan