Inventering och identifiering

Uppkomsten av förorenade områden är knuten till industrialiseringen och geografiskt sett är industrin i Västerbotten i hög grad koncentrerad till kustområdena, med Skellefteå som industriell centralort. Tillgången på skog och malm leder naturligt till att de dominerande branscherna i länet är gruvnäring, träindustri och verkstadsindustri.
Industriellt påverkat vatten

I Västerbottens län finns idag ca 2 700 identifierade områden som är eller misstänkts vara förorenade. Av dessa har drygt 500 objekt inventerats och riskklassats. Inventeringen utgår från Naturvårdsverkets branschkartläggning och målet är att alla objekt i branschklass 1 och 2, samt prioriterade branscher i klass 3 ska bli riskklassade enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO).  

Läs mer om metodiken för inventering och riskklassning, som du hittar via länkarna till vänster.