Förorenade områden

Ett förorenat område består av mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halterna av föroreningar är så höga att området kan vara en risk för människors hälsa eller miljön.
Sanering scharins

​​​​Förorenade områden ska efterbehandlas så att vi minskar riskerna och till nästa generation lämnar efter ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Länsstyrelsens arbete

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för att samordna och prioritera efterbehandlingsarbetet. Förutom att inventera och riskklassa förorenade områden, driver vi egna tillsynsärenden och vägleder kommunerna under deras arbete med förorenade områden. Länsstyrelsen finansierar även utredningar och efterbehandlingar med statligt bidrag som söks hos Naturvårdsverket.  Arbetet med efterbehandling av förorenade områden i Västerbottens län har tidigare beskrivits i regionala program. Länsstyrelsen i Västerbotten informerar numera om länets efterbehandlingsarbete på vår hemsida.

Andra som arbetar med förorenad mark

Det finns flera andra aktörer som arbetar aktivt med utredning och efterbehandling av förorenad mark. Naturvårdsverket har ett nationellt ansvar att samordna och prioritera arbetet, samt administrera det statliga bidraget som länsstyrelserna kan söka. Kommunerna arbetar också med tillsyn, utredningar och efterbehandlingar. Kommunen kan också vara huvudmän för statligt finansierat arbete med förorenade områden.  SGU har fått i uppdrag av regeringen att inventera, undersöka och vid behov åtgärda områden där vissa statliga organisationer har ett ansvar. Ibland är SGU också huvudman för bidragsfinansierade åtgärdsobjekt. Statens geotekniska institut (SGI) bedriver forskning med inriktning på förorenade områden och arbetar som expertstöd till bland annat länsstyrelser. Fler aktörer är andra statliga organisationer, privata aktörer, universitet och högskolor.