Dumpning

Det är förbjudet att dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium eftersom det kan skada vattenmiljön. Territoriet omfattar både kustnära vatten och insjöar, kanaler och vattendrag. Det är möjligt att i vissa fall få dispens från förbudet.

Vem prövar dispens från dumpningsförbudet?

Havs- och vattenmyndigheten prövar ansökningar om dispens från dumpningsförbudet för åtgärder som ska ske i Sveriges ekonomiska zon eller om dumpningsplatsen ligger i flera län. I övriga fall är det Länsstyrelsen som prövar dispensansökningarna i länet.