Västerbottens sjöar och vattendrag

Vi har gott om sjöar och vattendrag i vårt län. Här finns till exempel mer än 17 000 sjöar som är större än 1 hektar. De två största sjöarna i länet är Storuman och Malgomaj.
Foto på Umeälvens källflöden

I väster finns de mäktiga fjällmassiven med många fjällsjöar och jokkar. Den största delen av länet utgörs av ett skogs- och våtmarkslandskap som är genombrutet av ett flertal älvar. Vindelälven, en av de fyra nationalälvarna, är skyddad från vattenkraftsutbyggnad. Fyra av länets älvar (Skellefteälven, Umeälven, Bureälven och Rickleån) är i olika grad utbyggda för vattenkraft. Länet är ett viktigt område för flera värdefulla arter som  flodpärlmussla, utter och vildlax.

 

Foto på Umeälven nedströms kraftverksadammen i Stornorrfors
Vattenkvaliteten är överlag god med en låg bakgrundsbelastning av miljögifter och försurande ämnen även om det lokalt finns områden med tydligt påverkade vatten. Däremot är den fysiska påverkan av vattenmiljöerna omfattande i stora delar av länet, med flottledsrensade vattendrag, utbyggda älvar för vattenkraft, gruvdrift, samt ett delvis intensivt och storskaligt skogsbruk med stor ekologisk påverkan som följd.  

Bedömning av tillståndet

När vi bedömer miljötillståndet utgår vi från vattnets ekologiska och kemiska status. Ekologisk status är en sammanvägning av många olika faktorer. Vi tittar både på biologin i vattnet, liksom på den fysiska och vattenkemiska miljön. Kemisk status baseras på närvaron av vissa utpekade metaller och organiska miljögifter. De uppmätta halterna jämförs då med gränsvärden uppsatta av EU. Statusklassningar för länets vatten finns samlade i databasen VISS.     

Miljöproblemen ska åtgärdas

I länet riskerar 38 % av sjöarna och 48 % av vattendragen att inte nå god ekologisk status 2015. Motsvarande siffror för kemisk status är 1 % av sjöarna och 0,8 % av vattendragen. Alla dessa ingår i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som du hittar via länkarna till höger.  

De vanligaste miljöproblemen i våra sjöar och vattendrag är fysiska förändringar, miljögifter, försurning och övergödning. Lokalt finns vissa problem med främmande arter. Problemens omfattning samt vilka åtgärder som planeras för att uppnå god status finns att läsa om i menyn till vänster.