Västerbottens kustvatten

Länets kust har många olika livsmiljöer, alltifrån karga klippor till grunda skyddade vikar. De grunda havsvikarna är viktiga lekområden för fisk och rastplatser för fåglar. Vattendrag som mynnar i kusten är också viktiga, eftersom många fiskarter vandrar upp dit för att leka. Den ökande exploateringen kan hota dessa miljöer. Andra hot mot växt- och djurlivet är utsläpp av metaller och miljögifter och lokala övergödningsproblem.
Havsvy med stenig och klippig strand

Vi behöver sätta in åtgärder

Vi behöver göra åtgärder i de vatten som idag har under god status eller riskerar att få sänkt status, så att de når god status. I länet riskerar knappt hälften av kustvatten att inte nå god ekologisk status.

De största miljöproblemen längs kusten är utsläpp av metaller och organiska miljögifter och en ökande exploatering. Det finns även lokala problem med övergödning och främmande arter. De påverkade vattnen ingår i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som du hittar till höger under rubriken "Beslut för bättre vatten".

Länsstyrelsen har tagit fram underlag till åtgärdsprogrammen. Du kan använda underlagen som ett stöd i ditt arbete och som ett verktyg för att prioritera var du ska göra insatser. Du hittar dem under rubriken "Beslut för bättre vatten" till höger.

 

Hur har vi bedömt tillståndet i våra kustvatten?

När vi bedömer tillståndet i miljön utgår vi både från vattnets ekologiska och kemiska status.

I bedömningen av den ekologiska statusen tittar vi på:

  • förhållandena i vattnet utifrån tillgången på näring och närvaro av mikroskopiskt små alger (växtplankton),
  • förhållandena vid botten utifrån bottendjurens samhälle och 
  • närvaro av förorenade ämnen som till exempel metaller.

När vi bedömer den kemiska statusen utgår vi från närvaron av vissa utpekade metaller och organiska miljögifter, så kallade prioriterade ämnen.