Västerbottens grundvatten

Grundvatten är en mycket viktig resurs för vår nuvarande och framtida vattenförsörjning, men också för djur och växters livsmiljö. Västerbotten har förhållandevis bra tillgång på grundvatten med god kvalitet. De största tillgångarna finns i älvdalarnas grusåsar.
Bild på en kallkälla vid Svartliden

Grundvatten bildas då regn- och ytvatten filtreras genom jordlager eller grusavlagringar. Grundvattentillgången i marken varierar, både beroende på geologiskt läge och tidpunkt på året. Även grundvattnets kvalitet varierar på grund av naturliga förutsättningar men också av påverkan från människans aktiviteter, som gödsling, saltning och utsläpp från industrier. Vattenomsättningen i grundvatten är mycket mindre än i sjöar och vattendrag och därför kan föroreningar som når grundvattnet bli kvar där under mycket lång tid.

Grundvatten och vattendirektivet

Inom vattenförvaltningen arbetar vi med grundvattenförekomster. En grundvattenförekomst är ett grundvattenmagasin där man tar ut mer än 10 m3 grundvatten per dygn eller gör dricksvattenuttag för fler än 50 personer. Begreppet innefattar även magasin som kan behövas för framtida vattenanvändning eller där man riskerar att grundvattnet kan påverka ytvattnet.

Det är per grundvattenförekomst som vi bedömer vattnets kvalitet och tillgång (kemisk och kvantitativ status), vilken påverkan det utsätts för och vilket behov av åtgärder som finns. De vatten som riskerar att inte nå god status till 2015 ingår i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. För grundvatten ingår även behov av åtgärder för de vattentäkter som saknar vattenskyddsområden eller har skydd med gamla avgränsningar och föreskrifter enligt äldre lagstiftning.

Vi har idag nära 350 grundvattenförekomster i Västerbottens län. De bedöms alla ha god kemisk och kvantitativ status. Endast en procent av förekomsterna bedöms vara i risk att inte uppnå god status till 2021. I åtgärdsprogrammen listas dessutom nära 70 vattentäkter där vattenskyddsområde behöver inrättas eller där gränser och föreskrifter behöver revideras.