Vägen till god status

Arbetet med förvaltningen av våra vatten sker i sexåriga cykler. Målet är att få god status i våra vatten och för varje cykel genomför Vattenmyndigheterna samma delmoment, med stöd av länsstyrelserna.

De delmoment som vi går igenom är att vi:

  • kartlägger och analyserar tillståndet,
  • anger miljömål,
  • utformar åtgärdsprogram,
  • övervakar miljötillståndet och 
  • utformar en förvaltningsplan. 

Först bedömer vi miljöns tillstånd

I det första delmoment går länsstyrelsen igenom vilka vatten som finns, vad de har för tillstånd, vilken påverkan de utsätts för och hur stor risken är för att de ska försämras. Vi samlar alla bedömningar i databasen VISS (VattenInformationsSystem Sverige).

Sedan anger vi hur vattnet ska må

Oftast är målet att vattnet ska nå och bibehålla en god status. Ibland kan vattnen få undantag i form av ett lägre kvalitetskrav eller få längre tid på sig för att nå god status. Beslutade miljökvalitetsnormer hittar du under rubriken "Beslut för bättre vatten" till höger för våra två distrikt.

Lekgrus läggs ut i Tuggenbäcken

Vi behöver sätta in åtgärder

Vi i Västerbotten ska utföra åtgärder i de vatten som idag har under god status, eller riskerar att få sänkt status, så att de når god status. Åtgärdsprogrammen är indelade efter olika miljöproblem som till exempel övergödning, fysisk påverkan och miljögifter. Vattendelegationerna fattade beslut om åtgärdsprogram för åren 2016-2021 i december 2016. Du hittar de beslutade åtgärdsprogrammen under rubriken "Beslut för bättre vatten" till höger för våra två distrikt.

 

Länsstyrelsen har även tagit fram underlag till åtgärdsprogrammen. Du kan använda underlagen som ett stöd i ditt arbete och som ett verktyg för att prioritera var du ska göra insatser. Du hittar underlagen under rubriken "Beslut för bättre vatten" till höger.

Därefter ska vi följa upp åtgärdernas effekter

Förutom att följa vattnets tillstånd i allmänhet ska vi övervaka miljön för att se om de genomförda åtgärderna fått den önskade effekten. Vi behöver anpassa dagens miljöövervakning för att bättre svara mot kraven inom vattenförvaltningen. Det gäller både statlig övervakning och den kontroll som till exempel industrier och reningsverk utför.

Förvaltningsplanen knyter ihop säcken

Förvaltningscykeln avslutas med att vi tar fram en förvaltningsplan. I förvaltningsplanen sammanfattar Vattenmyndigheten resultaten för de olika delmomenten och den samverkan som skett. Du hittar förvaltningsplanerna för våra två vattendistrikt under rubriken "Beslut för bättre vatten" till höger.