Rapporter

På denna sida presenteras rapporter med koppling till länets vattenförvaltning. 

Sjöar och vattendrag

Biotopvårdsplaner för kustmynnande vattendrag 
Förslag på åtgärder utifrån inventeringar

Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i sjöar
Beskrivning av förekomst och utbredning av olika fiskarter.

Analys av fisksamhället i sjöar 
Data från kalkningens effektuppföljning. 2010.

Analys av fisksamhället i sjöar
Data från regional övervakning. Beskrivning av miljötillståndet för att upptäcka förändringar. 2010.

Analys av fisksamhället i sjöar år 2011
Data från kalkningens effektuppföljning.

Analys av fisksamhället i Magasjön, Sidensjön och Täfteträsket år 2011
Data från regional övervakning. Beskrivning av miljötillståndet för att upptäcka förändringar.

Analys av fisksamhället i sjöar år 2012
Data från kalkningens effektuppföljning.

Analys av fisksamhället i Mellan-Rissjön och Svartvattnet år 2010
Data från regional övervakning. Beskrivning av miljötillståndet för att upptäcka förändringar.

Utvärdering av nätprovfisken i Västerbottens referenssjöar t.o.m. år 2013
Data från regional övervakning. Beskrivning av miljötillståndet för att upptäcka förändringar. 

Skråmträsket - källfördelningsmodellering av fosfor
Skråmträsket är utpekad som pilotsjö för åtgärder mot övergödning. Rapporten bidrar till att hitta en strategi för att hantera Bottenviksdistriktets övergödda sjöar.

Våtmarker i odlingslandskapet
Planeringsunderlag för restaurering och anläggning av våtmarker i odlingslandskapet  

Kustmynnande vattendrag
Bedömning av naturvärden och påverkan

Dalkarlsån - Fiskdöd, fiskliv och vattenvård
Fiskbeståndens förändring, miljöproblem och behov av åtgärder i Dalkarlsån.

De tusen sjösänkningarnas land

Historik och nuläge för de 1 800 sänkta sjöarna i norra Norrlands kustland.

Regional plan för kalkning 2010-2015
Kalkningsinsatser utifrån det nuvarande försurningsläget och vilka biologiska effekter kalkningen ger.

Grundvatten

Grundvatten i Västerbottens län
Miljökvalitet i 42 kommunala vattentäkter. 

Kustvatten

Miljögifter

Dioxiner i Bottenhavet och Bottenviken
Rapport från dioxinrojekt II. Källor för dioxiner i sediment. Även förändringar i bidraget från källorna över tiden. 2012

Dioxiner i Nordmalingsfjärden och Kallhomsfjärden
Rapport från Dioxinprojekt I. Källor för dioxiner i ytsediment. 2009

Metaller och miljögifter i kustabborre
Resultat från studie längs Bottniska vikens kust 2009.

Miljöövervakning

Strategi för kontrollerande övervakning längs kusten
Rapport från det sk. Designprojektet.

Övergripande

Beslut för bättre vatten
Normer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner i Bottenviksdistriktet.

Underlag till åtgärdsprogram
Underlag till Åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt. Presenteras utifrån vattenrådsområden och utgår från olika miljöproblem.

Handlingsplan för främmande arter
Nationell handlingsplan för information om främmande arter, system för att följa dem och beredskapsplaner för att hindra spridningen.

Kemikaliekartläggning
Kartläggning av kemikalieanvändning med fokus på vattendirektivsämnen i Norrlands kustlän. Slutrapport från projektet ”Kemikaliekartläggning NORD”.