Projekt ReMiBar

Ett storskaligt EU projekt startades september 2011 med syfte att åtgärda 304 vandringshinder i fem huvudvattenområden. I Västerbotten ingår Lögdeälven och Sävarån med biflöden och i Norrbotten Råne älv, Varjisån och Ängesån.

Projektägare är Trafikverket, där projektledaren sitter. Biträdande projektledare sitter på Länsstyrelsen i Norrbotten som även koordinerar arbetet i länet. Länsstyrelsen i Västerbotten har en projektsamordnare som koordinerar arbetet inom Västerbotten. Dessutom har Skogsstyrelsen en koordinerande roll för arrangerandet av träffar med markägare och andra berörda. De tre skogsbolag som deltar i projektet, Sveaskog, Holmen skog och SCA, har vardera utsett projektansvariga som ansvarar för åtgärder på egen mark. Dessutom deltar Havs- och vattenmyndigheten genom att medfinansiera projektet.

Förutom att åtgärda vandringshinder, ingår i projektet att sprida kunskap om problemen med vandringshinder och visa på goda exempel. Ett kunskapsutbyte med Finland ingår dessutom. Projektet kommer att avslutas hösten 2016 och totalkostnaden för projektet är ca 80 miljoner kr, varav EU finansierar hälften. I Västerbotten planeras inom Sävaråns avrinningsområde åtgärder av 70 vägtrummor, 24 dammar och 1 utterpassage. Inom Lögdeälvens avrinningsområde kommer 64 vägtrummor, 15 dammar och 2 utterpassager att åtgärdas. Med 2014 års arbete kommer ca 70% av alla hinder vara åtgärdade.

Mer information om Remibar finns på Trafikverkets webbplats

Remibar 2014-2015

Inom ReMiBar (Removing Migratory Barriers in streams) har vi på Länsstyrelsen Västerbotten arbetat hårt med att undanröja vandringshinder i Sävaråns- och Lögdeälvens avrinningsområde. Totalt har vi inom hela ReMiBar 173 objekt i länet (76 i Lögdeälven och 97 i Sävaråns aro) och hittills är 156 av dem åtgärdade.

Utrivning av dammar

Vi på Länsstyrelsen Västerbotten ansvarar själva för utrivningen av flottledsdammar. Under 2014-2015 åtgärdade vi 35 stycken som de flesta var i mycket dåligt skick och som utgjorde hinder för att fisk och andra vattenlevande djur ska kunna vandra fritt. Arbetet har skett både manuellt och maskinellt och exempelvis har vi i Brännbäcken (biflöde till Sävarån) rivit ut inte mindre än fem stycken flottledsdammar som alla var vandringshinder. Detta gör nu att för första gången på mycket länge kan exempelvis havsöring kan nå hela vägen upp till källflödet i Gladvattnet.

Mer än 2/3 åtgärdat

Även arbetet med vägtrummor har rullat på bra där skogsbolagen, privata entreprenörer och Trafikverket har varit flitiga. Totalt har vi nu åtgärdat ca 90 % av samtliga objekt, dammar och trummor, i hela projektet och ligger därmed bra till inför slutåret 2016. Nedan finns en liten film om hur en dammutrivning går till.

 

Arbetet avslutas 2016

Vi på Länsstyrelsen Västerbotten kommer under åren 2015-2016 fortsätta arbetet med dammutrivning, totalt 12 stycken kvar, samt kommer arbetet med byte av vägtrummor fortgå av skogsbolag och vår egen entreprenör. I Lögdeälvens av Sävaråns avrinningsområden kvarstår totalt 17 objekt.

 ReMiBar

Projekt för att åtgärda och sprida kunskap om vandringshinder

 Karta med områden som ska åtgärdas