Restaurering av Lögdeälven inom Bjurholms kommun

Lögdeälven och dess biflöden är kraftigt påverkade av flottledsrensning. Vattendragen har under lång tid varit kanaliserade för att underlätta flottningen av timmer. Flottningen är sedan länge nedlagd och nu har vi påbörjat arbetet att med hjälp av grävmaskin återskapa de naturliga, varierande strukturer och funktioner i vattendragen som vi finner i opåverkade system.

Restaurering av huvudfåran 2015 - det här har vi gjort

Vi kom äntligen igång med restaureringen av Lögdeälven i mitten av juli 2015 efter att miljödomen blev klar. Under nästan 8 veckor så har vi genom projektet Levande Laxälvar arbetat med forssträckor uppströms väg 92 ovan Långviskaforsen. Vi har lyft ut upprensade block, skapat nackar, uddar, djuphålor och grundområden samt anlagt lekområden för fisk. Vi har arbetat hårt med att bryta upp och luckra i botten för att få fram det grus som legat under en hård stenig botten. Flera dagar har lagts på framsiktning av lekgrus och anläggning av lekområden. Lite fakta från årets restaurering:

 • Åtgärdad forssträcka 795m
 • Åtgärdad yta 3,5 ha varav total ytökning 26%
 • Återöppnad yta 5783m² som tidigare var delvis avstängd
 • Återvunnen yta genom breddning av vattendraget 2168m² 
 • Antal anlagda lekområden 17
 • Antal anlagda lekbottnar 47
 • Total yta på lekområden över 600m²

Så här såg det ut före restaureringen

Före restaureringen så var forssträckorna väldigt hårt rensade och de saknade helt strukturer som bromsade vattnet. Det fanns inte en enda liten fläck med lekgrus på hela sträckan. Vattenhastigheten var hög och jämn vilket gjorde älven så grund så vi kunde gå med vanliga stövlar nästan överallt.

Flottningens historia i Lögdeälven

Lögdeälven har under lång tid använts till flottning som har förekommit under åtminstone stora delar av 1700-talet (Västerbotten 3•81). Metoderna för att rensa vattendraget utvecklades och gick från manuell rensning till maskinell rensning med bandtraktorer i mitten på 1900-talet. Flottledskonstruktionerna består främst av bandtraktorstyrda vallar, riskistor och träkistor. Ett stort antal sidofåror/kurvor är avstängda. Flottningen pågick ända fram till 1969, då Lögdeälven avlystes som allmän flottled.

Kartläggning och omfattning av flottledsrensade forsar i Lögdeälven

Under åren 2008 till 2012 har länsstyrelsen utfört åtgärdskarteringar av älven samt större biflöden inom avrinningsområdet vilket resulterat i en digital plan för återställning av flottledsrensade sträckor. Lögdeälvens huvudfåra har sedan delats in i tre etapper där etapp ett Bjurholms kommun nu har påbörjats.

 • Etapp 1 åtgärdssträcka 12,9 km       Bjurholms kommun
 • Etapp 2 åtgärdssträcka 18,3 km       Nordmalings kommun
 • Etapp 3 åtgärdssträcka 27 km         Åsele och Vilhelmina kommuner

Tidplan för restaurering av Lögdeälvens delsträcka etapp1

Arbetena planeras att pågå i fem år från och med 2015-2020 under förutsättning att vi får sökta projektmedel. Tillståndet för åtgärderna gäller i 10 år alltså från 2015-2025.

Utförande för att uppnå naturliga vattenmiljöer

Vid restaureringsarbete så återskapar vi så långt det går naturliga ursprungliga livsmiljöer i vattendragen genom att med hjälp av grävmaskiner återföra tidigare upprensade block, stenar, och grusmassor till vattendragen. Vi öppnar även upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar samt återskapar varierande strukturer. Åtgärderna som vi gör ska ge vattendraget ett så naturligt utseende som möjligt där funktion och hållbarhet är minst lika viktiga. Inga strukturer får se konstgjorda eller konstruerade ut. Enda undantaget är lekområden där vi prioriterar funktion och hållbarhet lite högre än utseendet på grund av att det generellt sett är stor brist på både lekgrus och bra lekområden. Åtgärder och strukturer som vi vill återskapa vid restaurering av vattendrag:

 • Vi har ambitionen att återföra allt upprensat material där det går
 • Återskapa naturliga forsnackar, trösklar och uddar
 • Riktigt grova block hämtas från närmiljön som ersättning för de som sprängts bort
 • Grupper av block kan också ersätta funktionen av ett lite större block
 • Djuphålor och grundområden återskapas
 • Öppning av avstängda sidofåror eller kurvor
 • Varierande strömmar i riktning och vattenhastighet
 • Varierande bottensubstrat (varierande storlekar på materialet i botten)
 • Vi är noga med att vända blocken ”rätt” och ”sänka” blocken i botten så att de tätar och dämmer
 • Mer slingrande lopp som tillåter vattendraget att spola fram nytt grusmaterial på vissa ställen
 • Lekområden med variation på storlek, djup och placering
 • Träd och stammar som läggs ned helt eller delvis i vattnet (så kallad död ved)

Målsättning med restaureringen

Målsättningen med åtgärderna är att återställa vattendraget till en mer naturlig vattenmiljö med strukturer och funktioner som förekommer i opåverkade vattendrag. Genom att lägga tillbaka material i vattendraget, lägga ut träd och återskapa naturliga strukturer så kommer nya livsmiljöer (habitat) som viloplatser, uppväxt-, och lekområden för fisk och många andra vattenlevande organismer att genereras. Reproduktionsmöjligheterna för älvens lax- och havsöring förbättras. Detta förbättrar i sin tur förutsättningarna för den starkt hotade flodpärlmusslan eftersom den i sin reproduktionscykel är beroende av föryngring av lax eller öring. Ökad produktion av bland annat strömlevande fisk ger dessutom förutsättningar till ett långsiktigt hållbart fiske och ett rikare friluftsliv i området. För mer information se dokumenten till höger på sidan