Restaurering av Karlsbäcken

Inom projektet Levande laxälvar påbörjades 2014 arbeten med att restaurera flottledsrensade vattendrag som syftar till att återställa vattenmiljöer inom Lögdeälvens och Sävaråns avrinningsområden. Projektets mål är även att ta fram individuella förvaltningsplaner för lax. Först ut i Lögdeälvssystemet var Karlsbäcken där återställningsarbetet påbörjades i månadsskiftet juni/juli 2014.

Karlsbäcken ligger i Bjurholms kommun och utgör ett av de större biflödena till Lögdeälven. Bäcken är mycket kraftigt påverkad av timmerflottning. Omfattande insatser har gjorts under flottningsepoken för att underlätta effektiv timmertransport, bland annat har fåran grävts om på vissa ställen. Återställningsarbetena innebär bland annat att återföra sten, block och grus som schaktats eller lagts upp i och med flottningen. Arbetena syftar även till att öppna upp avstängda sidofåror och återskapa lekområden. Detta för att återfå viktiga livmiljöer för vattenlevande organismer.

Restaureringens omfattning

Sammanlagt förkommer ca 6 km flottledsrensningar längs bäcken mellan Långsjön och Gäddtjärnen, Gäddtjärnen och Karlstjärnen och bäckens mynning i Lögdeälven. Under första säsongen restaurerades nära hälften av detta och arbetena fortsätter under 2015. Förhållandena var gynnsamma under 2014 med en mycket varm sommar och därmed låg vattenföring. Vilka sträckor som är restaurerade samt vilka som kvarstår finns att se i kartan i högerspalten.