Examensarbeten

Länsstyrelsens driver flera större projekt med inriktning på återställning av mänskligt påverkade miljöer. Främst handlar det om vattendrag och sjöar som dämts, dikats eller flottats. I samband med dessa projekt finns det möjlighet att göra studier över förändringar och tillstånd i de områden som är berörda. Länsstyrelsen lämnar därför förslag på ämnen som kan vara intressanta som examensarbeten och erbjuder också handledning om det skulle behövas.

Projektet Kultsjödalen
Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan i Kultsjödalen​. Förslag på ämnen

​VIMLA (Vatten och människan i Landskapet)
De små vattendrag som mynnar i havet har stor betydelse för ekologi, ekonomi och hälsa i kustområdet. Samtidigt är de i många fall kraftigt påverkade av människan. Under de kommande två åren kommer projektet VIMLA - Vatten och Människan i Landskapet, att på olika sätt arbeta med att öka kunskapen och på sikt förbättra tillståndet i dessa vattendrag, både på den svenska och finländska sidan om Kvarken. Förslag på ämnen

​ReBorN (Restoration of Boreal Nordic Rivers)
Länsstyrelsen har beviljats ett omfattande EU-projekt, ReBorN (Restoration of Boreal Nordic Rivers), med syfte att restaurera bland annat Lögdeälven och de flesta av dess biflöden. Projektet har en totalbudget på 124 miljoner och kommer att pågå till och med 2021. Förutom Lögdeälven ska också delar av fem avrinningsområden i Norrbotten restaureras. Under kommande somrar ska 20 – 25 grävmaskiner återställa de påverkade vattendragen till ett mycket mer naturligt tillstånd. I projektet ingår också Havs- och Vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Nordmalings och Gällivare kommun samt Länsstyrelsen i Norrbotten. Förslag på ämnen