Omfattande restaurering av Sävarån

2011 startade projektet med restaurering av Sävaråns flottledsrensade forsar. Projektet har nu pågått i tre säsonger. Umeå kommun, som är huvudman för projektet. har fått miljödom för att återställa sträckan mellan Lill-Sävarträskets utlopp och Krokbäcksforsen (Etapp 1). Planerna är att få tillstånd att återställa påverkade forssträckor ända ut till havet i Skeppsvik (Etapp 2). Arbetet beräknas pågå några säsonger till.

Umeå kommun driver projektet med finansiering från Länsstyrelsen och Holmen Skog.

 

Sävaråns  fiskevårdsområde är också starkt engagerade i återställningsarbetet.

I Sävarån har under 2011-2015 forssträckor från Lill-Sävarträskets utlopp ned till Sävar samhälle återställts med undantag av områdena i Stenfors, Brattfors, Långforsen, Kvarnfors och Gravmark. Totalt har vi återställt 15 km forssträcka. Forsarna har i regel breddats, djupet har ökats och vattenhastigheten har minskats genom att lägga tillbaka de upprensade stenmassorna. Ytökningen på årens återställning bör uppmäta ca 3 hektar. De övre sträckorna på Holmen Skogs ägor har försetts rikligt med död ved men på fiskevårdsområdessträckor har detta begränsats av hänsyn till markägares önskemål.  

Resultat

Ån elfiskas årligen genom effektuppföljning i kalkningen samt genom miljöövervakningsprogram för lax. Elfisken på lax slog i år rekord (igen) med i snitt hela 45 årsyngel per 100 kvadratmeter. Laxungar fångades för första gången ovanför botsmarksjön 2014, sex mil från Sävaråns mynning i Skeppsvik. Under 2015 elfiskades dock inte sträckan.  

Mycket lax nu – ännu mer i framtiden

Laxens framtid ser nu ljusare ut. Dess stora uppgång beror på flera faktorer. Mest beror den i dagsläget på det minskade fisketrycket i havet vilket möjliggör att fler laxar får simma tillbaka upp i våra norrlandsälvar. Fiskens goda reproduktion, som är en del av målet med restaurering, bidrar att vi framtiden kan hoppas på ännu mer lax. Ett aktivt förvaltningsarbete från Sävaråns FVO med ”No kill” på lax är även ett föredöme ur förvaltningssynpunkt då beståndet fortfarande måste beaktas som svagt.  

Öring i biflöden

Öringen hittas främst i biflödena. Då nästan alla biflöden elfiskas klan beståndet av öring följas noga. Elfiskeresultaten ser i regel goda ut i biflödena men i huvudfåran ligger i snitt beståndet på mindre än fem årsyngel per 100 kvadratmeter. En förklaring till det kan vara att öringen har svårt att konkurrera om lek- och uppväxtområden i huvudfåran.   I systerprojektet ReMiBar (åtgärda vandringshinder i strömmande vatten) har ett flertal fellagda vägtrummor och fd. flottningsdammar tagits bort i Sävaråns biflöden. Detta leder till att större områden för exempelvis havsöring öppnas upp och yngel och småfisk får större ytor att husera på.  

  

2015 – en lång vårflod följd av torr höst

Året 2015 bjöd på ett regnigt maj med höga och långa flöden som följd. Arbetet i huvudfåran startades dock i mitten av juli med en justering av Klyvettforsen uppströms Botsmark. Vi arbetade sedan vidare med forsarna i Gunnismark: Ilforsen, Anders-jonsforsen och Killingholmsforsen. I Sävar samhälle återställdes forsen mellan cykelbron och E4:an.  Arbetet avslutades den 5e oktober för att inte störa öring- och kommande laxlek. Efter 5 års restaurering kvarstår ändå ca 5 km av flottledspåverkade forsar. Vi hoppas att i framtiden även få återställa dessa.   De två större biflödena, Gravån och Pålböleån restaurerades också med goda resultat. Arbete i Pålböleån kommer att fortsätta under 2016. 

Nytt fynd av lax

Andra roliga nyheter var att för första gången sedan vi på Länsstyrelsen började med elfiske noterades lax ovan Botsmarkssjön, ca 60 km från mynningen i Skeppsvik. Dock fångades bara en individ. I och med att det rådde låga flöden även under lekperioden kunde bl. a. laxlek fångas på film.  

Följ vårt arbete på Facebook. Vi lägger dagligen du uppdateringar om arbetet med återställandet av våra vattendrag i Västerbotten. www.facebook.com/restaurering  

 Kartor över restaurerade sträckor