Holmsjöbäcken återställs

Arbetet med att återställa Holmsjöbäcken till ett mera naturligt tillstånd startade hösten 2011 och pågick till senhösten 2012. Under projektets gång har upprensade block och stenar som tidigare rensats bort under flottningsepoken återförts till bäcken. Dessutom har förstörda lekbottnar för fisk återskapats. Planer finns att under 2015 genomföra kompletterande återställning i nedre delen av bäcken nära utflödet i Lögdeälven samt att återföra lekgrus i vissa utvalda partier högre upp i systemet.
Holmsjöbäcken som ligger i Bjurholms kommun är ett av de större biflödena till Lögdeälven och är mycket kraftigt påverkad av timmerflottningen. Flottningen har förstört mycket av livsmiljöerna för många vattenlevande djur. Dessutom finns ett antal flottningsdammar kvar som orsakar hinder för till exempel havsöring. Dammarna planeras vi att åtgärda under 2015.

Restaurerade sträckor

Bildspel: Notera blocket vid den röda pilen och den ökade produktionsytan, samt den ökade mängden block och den stora variationen i strömbilden efter restaureringen.

 

Sedan tidigare har ett par åtgärder genomförts, bland annat har en dåligt fungerande vägtrumma ersatts av en valvbåge som ger bäcken full bredd och lämnar bäckbottnen fri från hinder.

 

Vandringsshindrande heltrumma ersattes 2010 av valvbåge. Foto: Länsstyrelsen
Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Västerbotten och Sveaskog.