Dainabäcken restaurerad

Länsstyrelsen och Vilhelmina kommun genomförde en biologisk återställning av Dainabäcken 2011-2012. Fria vandringsvägar och naturliga bottnar för fiskar och andra vattenlevande djur återskapades. Restaureringsåtgärder som genomfördes var lyfta tillbaka sten och block, öppna stängda sidofåror samt tillföra lekgrus för öringen.

Under sommaren 2015 kommer kompletterade arbetet genomföras i Dainabäcken. Några objekt ska justeras, med främst tillförsel av större block. Utöver dessa justeringar kommer förberedande arbeten med lekområden för öring genomföras, främst i bäckens nedre delar. Externt grus kommer sen tillföras dessa områden. Om tid finns kommer tidigare konstruerade lekområden kompletteras med mer grus.

 

Bakgrund 

Dainabäcken är ett mindre vattendrag som mynnar i Marsån i Vilhelmina kommun. Tidigare var vattendraget en viktig flottningsled för att få timmer till Maljomaj och Ångermanälven. För att timret inte skulle fastna i vattendraget rensades sten och block från vattendraget till omgivningen. Detta gjorde att vattendraget fick ett kanalliknande utseende som påverkade de vattenlevande djuren på ett mycket negativt sätt. Bland annat har den hotade och fridlysta flodpärlmusslan nästan försvunnit. För att inte skada de flodpärlmusslor som fanns kvar i vattendraget plockades dessa upp och placerades ut uppströms åtgärderna. När åtgärderna sedan var genomförda återfördes musslorna.  

Restaurerad sträcka