Bidrag till lokala vattenvårdsprojekt - LOVA

Syftet med bidraget är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska transporten av kväve och fosfor till havet. Åtgärder kan genomföras vid sjöar, vattendrag och kustvatten.

Så här söker du LOVA-bidrag

Ansökningsblanketter och anvisningar för ansökan finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Länsstyrelsen vill ha din ansökan inför 2018 senast den 28 februari 2018. Skicka in din ansökan både i digital version och i underskriven version.

Vem kan söka bidrag

Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidraget.

För vilka åtgärder kan man söka bidrag?

LOVA-bidrag kan ges till vattenvårdsprojekt som avser

  • framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i havet, t.ex. VA-projekt
  • åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön
  • uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt de båda ovanstående punkterna

Observera att vi inte ger bidrag till projekt som redan påbörjats. Vi ger inte heller bidrag till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra.

Detta betyder att det inte längre går att söka bidrag till mottagningsstationer för toalettavfall från båtar.

Bidragets storlek

Bidraget kan täcka upp till 50 % av den stödberättigade kostnaden, för resterande 50 % krävs medfinansiering. Sökanden måste medfinansiera projekten genom till exempel ideellt arbete eller finansiering. LOVA-medel kan kombineras med andra bidrag under förutsättning att man tydligt redovisar vilka kostnader som finansieras med vilket bidrag.

 

LOVA logotyp
Ansökningsblanketter och anvisningar för ansökan finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats