Uppföljning och resultat

Elfiske i vattendrag.

Det är nödvändigt att känna till effekterna av kalkning på vattenkemi och djurliv. Därför bedriver vi en omfattande uppföljning. 

Under ett år insamlas tusentals vattenprover. Provfiske görs i sjöar och vattendrag. I vattendragen undersöks även bottendjur och flodpärlmussla.  

Positiva effekter

Ur en vattenkemisk synvinkel fungerar kalkningen mycket bra. Vi ser också en betydande ökning av sådana bottendjur som är känsliga för försurning. Även fisken gynnas. I kalkade vattendrag finns tre gånger mer öring än innan kalkningen började.