Försurning i Västerbotten

Vattnets surhet anges som pH-värde. Försurning innebär att pH-värdet permanent eller periodvis är lägre än vad det skulle vara utan mänsklig påverkan.
Försurningen orsakas i första hand av svavelutsläpp som sänker pH-värdet i nederbörden. Vissa kväveutsläpp ger också surare nederbörd, men syran neutraliseras när kväve tas upp av vegetationen. Skogens tillväxt försurar marken. Avverkning och bortförsel av skog bidrar därför till försurningen.

Surare nederbörd vid kusten

Försurande svavel frigörs i samband med förbränning av kol och olja. I atmosfären sprids föroreningarna 100-tals mil. Försurningen i länet beror huvudsakligen på utsläpp som sker i övriga Europa och från den internationella sjöfarten. I länets östra del kommer merparten av nederbörden från sydost och är därför surare än i länets västra del.

Påverkar livet i sjöar och vattendrag

Inom nästan alla organismgrupper finns arter som påverkas om pH-värdet sjunker. Försurningen leder till att känsliga arter minskar eller försvinner. Bland fiskarna är lax och mört de känsligaste, medan gäddan är mycket tålig.

Försurningen har minskat

Utsläppen av svavel kulminerade runt 1980 och har därefter minskat med ungefär 70 procent i Europa. Därmed har pH-värdet ökat i nederbörden, vilket lett till en återhämtning i försurade sjöar och vattendrag. Under 2000-talet har återhämtningen avstannat och fortfarande kvarstår många försurade vatten.  

Svartmocka

Länets östra del har tidigare legat under havet. I grunda havsvikar avsattes finkorniga sediment som delvis innehåller svavel. Landhöjningen har inneburit att dessa områden frilagts. Till följd av den svarta färgen kallas dessa jordar för svartmocka. Om luftens syre tränger ner i marken sker en oxidation som frigör svavelsyra och gör avrinnande vatten mycket surt. Detta kan ske naturligt efter torka, men också vara en effekt av dikning eller grävningsarbete. I kustnära jordbruksbygder är vattendragen i regel kraftigt försurade till följd av dikning svartmockajordar.