Restaurering av våtmarker

Våtmark vid Långsjön

Fler våtmarker behövs i odlingslandskapet

Varför?

Sjösänkningar och utdikning har utarmat odlingslandskapet på våtmarker. Genom att återskapa våtmarker kan vi få ökad biologisk mångfald, en rikare kulturmiljö, renare vatten, starkare näringsliv och vackrare landskap.

Var?

Rätt våtmark på rätt plats! Länsstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag för var det är lämpligt att restaurera och anlägga av våtmarker. Odlingslandskapen i kustlandet och längs Vindelälven och Byskeälven prioriteras högst.

Vad?

Det finns behov av att återskapa bl.a. följande typer av våtmarker i Västerbottens odlingslandskap:

  • grunda vattenområden, inklusive slättsjöar
  • strandängar vid havet, sjöar och vattendrag
  • småsjöar, dammar, fuktsvackor och öppna diken
  • tillfälligt översvämmade åkrar myrodlingar

Hur?

Restaureringen av en våtmark kan omfatta dämning, grävning, röjning, fräsning och återuppbyggnad av kulturspår som lador och hässjor.

Ibland kan naturen få ha sin gång efter restaureringen men vanligtvis behöver våtmarken skötas genom slåtter, bete, röjning och vattenståndsreglering för att behålla värdena på en hög nivå.