Vatten och vattenanvändning

Barn som fiskar i älv

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet.

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Vatten används till mycket, exempelvis till djur och växter, i vattenkraften för att producera energi, som kyl- och processvatten i industrier och som avloppsvatten. Det är viktigt att skydda vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenförsörjning. Verksamheter och åtgärder som påverkar vatten, så kallad vattenverksamhet, behöver i allmänhet tillstånd.

Vattenförvaltning

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter. Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.

 Kontakta oss

Dricksvatten
Brith-Lis Jacobsson
Brith-Lis.Jacobsson@lansstyrelsen.se
010-2254381

Kalkning
Johan Ahlström
johan.ahlstrom@lansstyrelsen.se
010-2254348

Restaurering av vattendrag
Roger Vallin
roger.vallin@lansstyrelsen.se
010-2254365

Vattenförvaltning
Gunilla Forsgren Johansson
gunilla.forsgren.johansson@lansstyrelsen.se
010-2254350

  • Anläggningar för mottagande av toalettavfall från fritidsbåtar
  • Anläggningar för tvätt av bottnar på fritidsbåtar