Regional vattenförsörjningsplan

Den regionala planen för dricksvattenförsörjning pekar ut de resurser som är viktigast för länets nutida och framtida behov av dricksvatten.

En hållbar dricksvattenförsörjning handlar givetvis om att se till att länets vattentäkter har moderna föreskrifter och områdeskydd, och att kommunerna har aktuella planer för vatten- och avloppsförsörjning. Men många av våra viktigaste dricksvattenresurser har inga vattentäkter idag och saknar formmellet skydd. Därför har vi inom stat och kommun ett gemensamt ansvar för att ta hänsyn till dessa dricksvattenresurser i vårt dagliga arbete.

Med den regionala planen för dricksvattenförsörjning har vi ett bättre underlag för att skydda vårt viktigaste livsmedel.

 

 Dricksvattenförsörjning -regional plan för Västerbottens län

Huvudrapporten sammanfattar läget i länet översiktligt, identifierar de viktigaste dricksvattenresurser och formulerar mål och åtgärder för det fortsatta arbetet i länet.

 Bilaga med detaljerade kartor och tabeller

I bilagan beskrivs de viktigaste dricksvattenresurserna mer detaljerat i form av kartor och tabeller. Nytt jämfört med remissversionen är att kartorna kompletterats med skikt som visar grundvattenresurserna tillrinningsområden.

 Sammanställning remissvar

I sammanställningen redogör vi hur inkomna remissvar har beaktats.