Varför fastställer vi vattenskyddsområden?

Inrättande av vattenskyddsområden är ett av verktygen för att garantera en hög kvalitet på dricksvattnet.
Vattenskyddsområde

Inrättandet av vattenskyddsområden omfattas av både de svenska miljökvalitetsmålen och EU:s vattendirektiv som bland annat säger att alla vattenförekomster som försörjer minst 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet. Enligt miljömålen skall alla yt- och grundvattentäkter skyddas senast år 2009 respektive 2010. Miljömålen är just mål och inte lagligt bindande, det är däremot EU:s ramdirektiv för vatten där kravet på skyddsområden är ett tvång. Enligt vattendirektivet skall alla vattentäkter ha ett godtagbart skydd senast 2015.

Det är angeläget att vattentäkter skyddas från verksamheter som kan försämra vattenkvaliteten. Länsstyrelsen eller kommunen kan därför fastställa skyddsområden runt ytvatten- eller grundvattenförekomster som utgör dricksvattentäkter. Länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområden efter begäran från vattentäktens huvudman. Huvudmannen är den aktör som ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom ett geografiskt område, vanligtvis kommuner, men ibland också bolag eller större samfälligheter. Ett skyddsområde skall utgöra ett bra skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Avgränsning och begränsning

Ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens hela tillrinningsområde. Vid avgränsning av vattenskyddsområde för yt- eller grundvattentäkter bör beaktas sådan påverkan som kan ske från omgivande mark- och vattenområden. Föreskrifterna för ett vattenskyddsområde ska anpassas efter lokala förhållanden och skyddsbehov och ska utformas på ett sådant sätt att de säkerställer ett tillräckligt skydd på både kort och lång sikt, det vill säga i ett flergenerationsperspektiv. Dock är vissa föreskrifter fastlagda i lagstiftning och dessa gäller alltid. Föreskrifter för vattenskyddsområde kan behöva utformas så att de medför långtgående inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter bör vid behov omfatta både pågående verksamhet och tillkommande verksamhet.

Inom ett vattenskyddsområde begränsas till exempel användning av kemikalier, hantering av petroleumprodukter, anläggande av värmepumpar, spridning av gödsel, utsläpp av avloppsvatten och täktverksamhet. Vissa verksamheter kan vara helt förbjudna. Olika bestämmelser kan gälla för olika vattenskyddsområden, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller om jag vistas inom ett vattenskyddsområde.

När ett vattenskyddsområde har upprättats sätts skyltar upp längs vägarna som informerar om vattenskyddsområdet bland annat för att uppmärksamma inblandade vid exempelvis en trafikolycka på att snabba åtgärder behövs om bensin eller olja läcker ut. 

Om det finns särskilda skäl kan man få dispens från skyddsföreskrifterna. Dispens söks i de flesta fall hos Länsstyrelsen. Kommunal miljönämnd kan bevilja undantag från föreskrifterna om det är kommunen som fattat beslut om vattenskyddsområdet, eller om det uttryckligen står i föreskrifterna att kommunal miljönämnd kan bevilja dispens.

Uppgift om befintliga vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter finns bland annat hos respektive kommun samt hos Länsstyrelsen.

Vill du veta mer om hur det går till att bilda ett vattenskyddsområde kan du läsa mer i Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd 2003:6. Den finns att beställa eller ladda ner via länken till höger.

Mer information om dricksvatten och vattentäkter hittar du på Havs och Vattenmyndighetens hemsida.