Dricksvatten

Rent dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en viktig försörjningsfråga. Att alla ska ha tillgång till rent dricksvatten tar vi ofta för självklart, men vi glömmer bort att det är en känslig resurs som måste hantera varsamt.
Ett gott glas vatten

I Västerbotten har vi förhållandevis gott om bra dricksvatten. De flesta har kommunalt dricksvatten hemma i kranen men många tar också dricksvatten från egna brunnar.

Det kommunala dricksvattnet är oftast grundvatten som pumpas upp till ett vattenverk där det eventuellt modifieras innan det skickas ut i ledningsnätet. Ibland har grundvattenbildningen förstärkts genom att man infiltrerat vatten från en närliggande sjö eller ett vattendrag. Kommunerna ansvarar för att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvattenkvalitet.

Påverkan på dricksvattnet

Grundvattnet som används som dricksvatten har genomgått en naturlig reningsprocess i marken och håller generellt en god kvalitet med låga till måttliga föroreningshalter, men det finns många faktorer som kan påverka grundvattnet negativt.

Inom vattenskyddsområden bedrivs olika slag av verksamheter, som t ex miljöfarliga anläggningar och täkter. En olycka eller ett läckage vid någon verksamhet kan innebära att en förorening på kort tid kan nå ner till grundvattnet och påverka dricksvattnet. För att säkerställa att så inte sker behöver flera av våra kommunala dricksvattentäkter få vattenskyddsområden fastställda, andra har gamla skyddsföreskrifter som behöver ses över.

Andra faktorer som kan på påverka grundvattnet är försurning men även naturligt förekommande ämnen i berggrunden som t ex radon uran och arsenik. Radon i grundvatten förekommer i områden med uranrik berggrund och då främst i borrade brunnar. I Västerbotten är påverkan konstaterad i Storuman och Skellefteå men radon i grundvattnet förekommer även i Malå och Åsele. Ett annat ämne som finns naturligt i berg och jord och som kan förekomma i dricksvatten är arsenik. Statens geologiska undersökningar har kartlagt arsenikhalten i ett antal enskilda bergborrade brunnar runtom i landet där berggrunden bedöms innehålla förhöjda halter. Ett av dessa områden är Skellefteåfältet där en sulfidrik berggrund orsakar de förhöjda halterna.

För att säkra dricksvattenkvaliteten och skapa förutsättningar för ett bra boende är det förebyggande arbetet viktigt.

Dricksvattenkvalitet

Dricksvatten räknas som ett livsmedel. Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för frågor som gäller dricksvatten från allmänna dricksvattenanläggningar. Verket skriver regler för hantering och kontroll samt fastställer gränsvärden för dricksvatten för vattenverk som tillhandahåller mer än 10 m3 dricksvatten per dygn eller som försörjer fler än 50 personer. Detta regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

1 januari 2014 flyttas informationsansvaret för enskilda dricksvattenanläggningar över från Socialstyrelsen till Livsmedelsverket. I livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning  livsmedelsverkets_rad_om_enskild%20dricksvattenforsorjning.pdf kan du läsa mer.  

I förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står att bostäder ska ha tillgång till vatten i tillräcklig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål för att undvika olägenheter för människors hälsa.