Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Under åren 2009-2011 genomfördes en satellitbaserad övervakning av våtmarker i Västerbottens län. Syftet är att beskriva miljötillståndet och upptäcka var vi har förändringar av våtmarker i länet, vilket kan visa sig genom exempelvis igenväxning eller förändrad hydrologi.
Bild på myr

Alla öppna myrar i länet större än 0,5 hektar studerades och i begreppet öppna myrar innefattas myrar med en krontäckning på max 30 %. Myrar från fjällregionen ingick inte i analysen. Totalt visade 1,46 % (8 900 ha) av det analyserade området (613 000 ha) förändringsindikation. Orsaker till förändringar kan exempelvis vara upphörd hävd (slåtter, bete), utdikningar, anlagda vägar, kvävenedfall eller förändrat klimat. Våtmarker har en hög variationsrikedom och till stor del unik flora och fauna.  Många fåglar utnyttjar dessutom våtmarker som häcknings- och rastlokal. Trots våtmarkernas viktiga funktion och ekologiska betydelse för landskapet har en stor andel av dessa påverkats negativt i olika utsträckning genom årens lopp. Därför är det viktigt att långsiktigt övervaka miljötillståndet samt att våtmarker med höga natur- och kulturvärden bevaras. Satellitbaserade övervakningen har skett i samarbete mellan Brockmann Geomatics Sweden AB, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Jämtland samt Naturvårdsverket. Projektet ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning och kommer genomföras med ett omdrevsintervall på 10 år.  

Vill du har mer information om utförande, metodik och resultat – klicka på länken till höger för slutrapport