Våtmark

Nära en tredjedel av länets yta består av våtmarker, dvs. myrar och sumpskogar. Många våtmarker är påverkade av den omfattande dikning som pågick fram till början av 1990-talet. Det främsta syftet med dikningen var att erhålla mera produktiv skogsmark. Inom länets kustkommuner är 80-90 procent av alla större myrområden påverkade av dikning. Numera utgör vägbyggen, terrängkörning och klimatförändringar de största hoten. Brytningen av energitorv har tagit ny fart under senare år, vilket innebär en dramatisk påverkan på de myrar som exploateras.

Vad övervakar vi?

Satelitbilder och flygbilder utgör det viktigaste underlaget för att övervaka våtmarker.  Satelitbilderna ger information om våtmarkernas hydrologi och vegetation. Genom återinventering vart 10:e år kan eventuella förändringar detekteras. Flygbilder används inom den nationella, övergripande, landskapsövervakningen (NILS). Inom NILS sker återinventering vart femte år med fokus på förändringar mellan storskaliga strukturer, exempelvis våtmarkernas utbredning. Inom bägge programmen sker även insatser i fält. Särskilt inom NILS där vegetationens artsammansättning och täckningsgrad återinventeras i permanenta rutor vart femte år.