Övervakning av grundvatten

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och det är viktigt att skydda vårt grundvatten från negativ påverkan. Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning men även bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Röbäcks källa med grundvatten

För att säkra tillgången till grundvatten av god kvalitet både nu och för framtiden, behövs information om våra grundvattentillgångar: hur stora de är, vilken kvalitet de har och vilka risker de utsätts för.

SGU utför nationell miljöövervakning av och är datavärd för grundvatten på uppdrag av Naturvårdsverket. I Västerbottens län finns 12 nationella övervakningsstationer för grundvatten där prover tas varje år. Dessutom finns ett antal stationer där prover tas vart sjätte år i ett rullande schema.  Data från nationell och regional övervakning av grundvatten kan hämtas via SGUs webbplats.

Under 2009-2011 genomförde Länsstyrelsen undersökningar av grundvattnets kvalitet på ett 20-tal platser och från 2012 finns ett regionalt undersökningsprogram där ett 30-tal platser ingår och de ska undersökas en gång vart sjätte år.

Det regionala programmet ingår i ett gemensamt program för Norrlandslänen och nu finns en rapport som sammanfattar Norrlandslänens undersökningsresultat för perioden 2008-2012. Den nya rapporten finns, liksom regionala rapporter från tidigare dricksvattenundersökningar, tillgänglig via nedladdning.