Trendvattendrag

Försurning via långväga luftföroreningar utgör det största hotet mot vattendragens djurliv. Aktiviteter i närområdet, exempelvis skogsbruk, jordbruk eller gruvor kan också innebära en negativ påverkan. Vandringshinder i form av dammar och fellagda vägtrummor påverkar naturliga vandringsmönster, vilket kan leda till att populationer isoleras och att lekområden inte kan nås. I samband med timmerflottningen rensades och rätades många vattendrag, vilket försämrade livsmiljöerna för fisk och bottendjur.

Trendvattendragen

Trendvattendragen är valda så att de inte påverkas av lokala aktiviteter eller av kalkning och speglar främst effekterna av försurning. Totalt följer vi 17 vattendrag med stor geografisk spridning i länet. De äldsta mätningarna är från början av 1980-talet.

Övervakningen

Trendövervakning bygger på regelbunden provtagning av vattenkemi och biologi. Syftet är att upptäcka eventuella förändringar som kan vara effekter av miljöpåverkan. Mätprogrammet omfattar vattenkemi, bottendjur och fisk.

Ur försurningssynpunkt inträffar de mest kritiska perioderna i samband med höga flöden. Utöver en månatlig provtagning tas därför ytterligare vattenprov i samband med höga flöden. Bottendjur och fisk undersöks årligen i maj respektive augusti. Bottendjuren provtas med sparkmetoden M-42 och provfisket görs med elfiske.