Sötvatten

I Västerbotten finns mer än 17 000 sjöar och tusentals mil rinnande vatten. I vårt vidsträckta län finns allt från grunda kustsjöar till djupa fjällsjöar. Landskapet genomkorsas av ett myller av bäckar och åar som rinner ihop till mäktiga älvar innan de mynnar i havet. Vattenmiljöerna utgör naturens naturliga transportleder som möjliggör att djur, växter och näringsämnen kan förflyttas såväl på lokal nivå som mellan fjäll och kust och tillbaks igen.

För våra förfäder var närheten till vatten en förutsättning. Genom århundradena har människan nyttjat och modifierat vattnen för en mängd ändamål. Än idag bär vattnen mängder av historiska lämningar, inte minst från timmerflottningen. Kraften i rinnande vatten utgör också en begärlig energikälla. Först i form av kvarnar och sågverk och i vår moderna tid tronar kraftverkens dammar höga längs älvdalarna.

Föroreningar som sprids via luft och nederbörd utgör också ett gissel för djurlivet och begränsar våra möjligheter att konsumera fisken. Trots att utsläppen av försurande ämnen och många miljögifter minskat, kvarstår betydande problem. Djurlivet i tusentals vatten plågas alltjämt av försurning och i åtskilliga tusen sjöar är gäddan och abborren otjänlig till följd av höga kvicksilverhalter.

Vad övervakar vi?

Övervakningen är främst inriktad på effekter av försurning och miljögifter. Med återkommande provtagning följer vi vattenkemi och biologi i ett urval sjöar och vattendrag. Vi har också program för att övervaka skyddsvärda arter i form av flodpärlmussla och utter. Dessutom bedrivs en omfattande uppföljning i kalkade vatten.

Ytterligare övervakning

I länsstyrelsens regi bedrivs även övervakning av lax och havsöring. På nationell nivå finns ett omdrevsprogram för vattenkemi i sjöar som ombesörjs av SLU och dessutom driver SMHI ett antal stationer med kontinuerlig registrering av vattenföringen.