Metaller och miljögifter i fisk - trender

Metaller och miljögifter kan spridas till sjöar genom direktutsläpp eller via luft och nederbörd. Trendsjöarna är sjöar som är särskilt utvalda för att de inte påverkas av direktutsläpp. De speglar därför effekterna av den långväga spridningen av föroreningar via luft och nederbörd.
Bild på nätfiske
Provtagningen påbörjades 2002 och omfattar sju trendsjöar där vi vart tredje år undersöker halter av metaller och miljögifter i abborre och röding. metallanalyserna omfattar bland annat kvicksilver, bly, kadmium och koppar. Miljögifterna utgörs av ett tjugotal olika organiska klor- och bromföreningar.

 Länkar