Flodmynningar

Via länets stora vattendragen kommer mer än 90 procent av de ämnen som tillförs havet från land. Med provtagning nära älvarnas mynningar kan vi därför beräkna tillförseln av material till kust och hav. Ämnestransporten påverkas av naturliga klimatvariationer men också av människans aktiviteter. Störst är effekterna från luftföroreningar och från jord- och skogsbruk.

Vattendragen

Alla större kustmynnande älvar och åar i länet innefattas. Totalt ingår 12 vattendrag och de äldsta provtagningarna påbörjades redan på 1960-talet.

Övervakningen

Provtagningen görs en gång per månad och analyserna omfattar försurande ämnen, näringsämnen och flera metaller. Genom att kombinera med flödesuppgifter beräknas den totala ämnestransporten.

 Summary Links ‭[1]‬

 Summary Links ‭[2]‬