Markvatten

Nederbörd och smältvatten som transporteras nedåt i markprofilen benämns markvatten innan det når grundvattennivån. Genom att analysera markvatten erhålls ett mått på skogsmarkens reaktion på surt nedfall och effekterna av trädens näringsupptag.

Övervakningen

Insamlingen av markvatten görs i mineraljorden på 50 cm djup. Provet sugs upp via ett keramiskt filter till en lysimeter. Provtagningen sker vid tre tillfällen för att representera före, under respektive efter vegetationsperioden. Vid varje tillfälle sugs markvatten upp under 2 dygn. Proven analyseras bland annat med avseende på pH, sulfat, nitrat och oorganiskt aluminium.

Insamlingen av markvatten görs på 56 lokaler i Sverige, varav 4 ligger i Västerbotten. Lokalerna är samlokaliserade med Krondroppsnätet vilket innebär att två finns längs kusten vid Skellefteå och Umeå samt en i inlandet och en i fjällen. Provtagningen av markvatten har pågått sedan 1991. 

 Externa länkar