Skog

Nära 60 procent av länets yta utgörs av skogsmark. Ungefär fyra procent är skyddad, huvudsakligen i form av naturreservat. I resten av skogen bedrivs ett effektivt och mekaniserat skogsbruk, vilket har lett till omfattande förändringar av skogarna. Exempelvis innebär bristen på äldre träd och död ved att vissa arter av insekter, svampar och fåglar minskat kraftigt. Tillsammans med nedfallet av försurande ämnen påverkar även det intensiva skogsbruket markens kemiska egenskaper.

Vad övervakar vi?

Den storskaliga övervakningen av landets skogar görs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) via riksskogstaxeringen som startade redan 1923. Inventeringen innefattar en mängd parametrar exempelvis virkesförråd, trädslag, beståndsålder och förekomst av död ved. 1983 utökades riksskogstaxeringen till att även innefatta skogsmark. Inom ramen för markinventeringen övervakas markens kemi innefattande bland annat pH och förrådet av baskatjoner (kalcium, magnesium, natrium och kalium).

På fyra lokaler i länet pågår även övervakning av markvatten. Markvatten är benämningen på nederbörd och smältvatten när det transporteras nedåt i markprofilen innan det når grundvattennivån. Genom att analysera markvatten erhålls ett mått på skogsmarkens reaktion på surt nedfall samt effekterna av trädens näringsupptag.