Avslutade projekt

Här kan du läsa korta sammanfattningar av de Kvarkenprojekt som är avslutade. Mer information finns via länkar och publikationer till höger.

ULTRA och SUPERB

Projekten ULTRA och SUPERB genomfördes av Forststyrelsen naturtjänster i Vasa och Länsstyrelsen Västerbotten i Umeå med målsättning att förbättra tillgången av underlagsdata från våra havsområden. I projektet testade och anpassade man metoder för kartläggning av Kvarkens grunda havsområden i samråd med regionala aktörer och tillsammans med expertorganisationer. Pilotprojektet ULTRA pågick 2008-2010. Vidareutveckling fortsattes genom projektet SUPERB åren 2011-2014. 

Kvarken under ytan

Projektet strävade efter att öka kunskapen om Kvarkenregionens undervattensmiljö genom gränsregionalt samarbete mellan projektpartners i Finland och Sverige. Likadana arbetsredskap (UV-videokameror) för undervattenskartering och inventering utvecklades och köptes in till Finland och Sverige. En sammanställning av existerande litteratur och fjärrkarteringsmaterial rörande undervattensmiljön i regionen färdigställdes, liksom en utredning om existerande fjärrkarteringsverktygs lämplighet för Kvarkens förhållanden.

Kvarkenharr

Projektets målsättning var att peka ut potentiella harryngelproduktionsområden i Kvarken med hjälp av en GIS-modell.  Framtagna kartor kan användas för planering och styrning av restaureringsåtgärder, för skydd av återstående områden, för ändamålsenlig utplantering av yngel, för förvaltning av skyddsområden och för miljöövervakning av de havslekande harrbestånden i Bottniska viken.

Intersik - Sikens yngelproduktion, sikbeståndens och sikfiskets tillstånd

Intersik var ett samarbetsprojekt som pågick under åren 2009-2011 mellan Länsstyrelsen Västerbotten och forskare från Vilt- och Fiskeriforskningsinstitutet i Vasa. Målet var bland annat att förbättra livsvillkoren för sik, säkerställa livskraftiga sikbestånd i havet och främja ett hållbart sikfiske i Bottniska viken. Arbetet finansierades av EU via Botnia-Atlantica programmet tillsammans med Länsstyrelsen och Österbottens förbund.

Miljömål och uppföljning

Inom projektet gjordes en jämförelse mellan ländernas miljömål, indikatorer för uppföljning och arbetssätt. Lokala planer för hållbar utveckling togs fram i två pilotområden; Boviken på svenska sidan och Köklot på den finska. Dessutom arbetade projektet fram en gemensam metod för uppföljning av Kvarkens häckande skärgårdsfåglar.

Miljöövervakning i Kvarken

Inom projektet togs en gemensam databas fram för lagring och tillgängliggörande av data på gemensamma webbsidor. Dessutom spreds informationen till allmänheten via rapporter om havets tillstånd samt luftkvaliteten i Kvarkenregionen.