Samarbete över Kvarken

Det finns en lång tradition av samarbete över Kvarken. Västerbotten på svenska sidan och Österbotten på den finska utbyter erfarenheter kring övervakning av miljön och skydd av Kvarkens unika natur.

Mer information om projekten finns via länkarna till höger.

Rinnande vatten i Kvarken

Det övergripande syftet med projektet är att skapa fungerande samarbetsformer kring vattendrag så att djurlivet kan stärkas och fortleva i framtiden. Det är två arter som vi fokuserar lite extra på och de är flodpärlmussla och flodnejonöga (netting). Projektet är ett samarbetsprojekt mellan ELY-centralen i Södra Österbotten, Länsstyrelsens miljöanalysenhet, Skogsstyrelsens distrikt i Umeå, Kustens skogscentral, Södra Österbottens skogscentral och Forststyrelsen. Projektet finansieras av EU via Botnia-Atlantica programmet tillsammans med Länsstyrelsen och Österbottens förbund.

SeaGIS

SeaGis (Stöd för Ekosystembaserad planering Av havsmiljön med hjälp av Geografiskt Informations System) är ett projekt vars syfte är att ta fram kunskapsunderlag för maritim planering i det gemensamma havsområdet Kvarken. Målet är att öka tillgängligheten till planeringsdata genom att skapa en gemensam plattform för kunskapslagring, planering och framtida beslutsfattande. Projektet finansieras av Botnia-Atlantica Interreg IV-programmet, Österbottens förbund, Länsstyrelsen i Västerbotten samt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Deltagande organisationer är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Åbo Akademi, Umeå Universitet, Vasa universitet, Forststyrelsen samt IGIS.

 Externa länkar

 Interna länkar