Screening av miljögifter

Screening innebär att kartlägga förekomst av olika miljögifter genom stickprov. Screeningen styrs från nationell nivå. Inför varje år bestäms vilka miljögifter som ska kartläggas. Därefter erbjuds länen att delta med en förtätad provtagning.

Strategi

Provtagningsplatser väljas utifrån ett regionalt perspektiv. Val av provplatser anpassas efter vilka miljögifter som ska analyseras. Mätningarna kan exempelvis göras i sjöar, vattendrag eller grundvatten, i slam eller vatten från reningsverk eller i djur och människor.

Historik

På nationell nivå har screening efter miljögifter bedrivits i tio år. Komplettering med regional förtätning i Västerbottens län har pågått sedan 2004. Sedan starten har närmare ett hundratal olika miljögifter kartlagts.