Påverkade områden är fokus i nytt utvecklingsprojekt

Metaller och organiska miljögifter är ofta skadliga eller giftiga för vattenlevande organismer. Riskområden finns utanför tätorter som får ta emot utsläpp från många verksamheter. Vi kommer att samla in fiskar från dessa områden i ett nytt utvecklingsprojekt.
Foto på Österfjärden

Stockholms län gör en gemensam upphandling

Stockholms län är projektägare för det nya utvecklingsprojektet "Provbankning och analys av miljögifter i fisk". Länen samlar in fisk som Naturhistoriska Riksmuseet kommer att lagra i sin provbank. Förutom att sköta den gemensamma upphandlingen av miljögiftsanalyserna kommer projektet även att jämföra halterna både över tid och mellan de områden som ingår i projektet.

I Västerbotten kommer vi att samla in fisk från Österfjärden och Ursviksfjärden. Dessa är påverkade av tätorter och även av verksamheter längs vattendragen Umeälven och Skellefteälven. Till höger kan du se en karta över områden där länsstyrelsen samlar in fisk inför kommande miljögiftsanalyser.

Länsstyrelsen kommer att använda resultaten för att bedöma kustvattnens tillstånd och för att planera åtgärder.

 

 Provbankning och analys av miljögifter i fisk