Metaller och miljögifter i fisk

Metaller och miljögifter kan spridas till sjöar och vattendrag via direktutsläpp från exempelvis avloppsreningsverk och gruvor. I större utsträckning påverkas emellertid våra vatten av utsläpp till atmosfären som uppkommer vid förbränning eller industriprocesser. Dessa utsläpp kan transporteras långväga, vilket exempelvis gäller för kvicksilver och andra metaller.

​Sjöarna

Trendövervakningen av metaller och miljögifter i fisk bedrivs i 10 av länets trendsjöar. Dessa påverkas inte av direktutsläpp, vilket innebär att halterna i fisk beror av miljögifter som sprids via luft och nederbörd. 8 sjöar ingår i den regionala övervakningen och här påbörjades mätningarna 2002. Storvindeln och Stor-Tjulträsket ingår i den nationella övervakningen och från dessa finns data ända sedan 1970-talet.

Övervakningen

I det regionala programmet undersöker vi metaller och miljögifter vart tredje år i abborre eller röding. Metallanalyserna omfattar bland annat kvicksilver, bly, kadmium och koppar. Miljögifterna utgörs av ett tjugotal olika organiska klor- och bromföreningar. I det nationella programmet görs årliga mätningar och dessa innefattar även dioxiner, PCB och PFOS. För att ha möjlighet att genomföra kompletterande analyser i framtiden sparas också provmaterial i Naturhistoriska riksmuseets provbank.

 Summary Links ‭[1]‬