Miljögifter och hälsa

Miljön runtomkring oss är viktig för vår hälsa. Luftföroreningar, buller och olika föroreningar i mat och dricksvatten är bara några exempel på miljöns betydelse för hälsan.
Bild på person som fikar

Hot mot god hälsa

I Västerbotten utgör luftföroreningar i tätorter ett hälsoproblem. I delar av länet kan höga halter av arsenik förekomma i enskilda brunnar. Strålning från radon påverkar grundvatten och boendemiljö i områden med naturligt höga halter i berggrunden. Cesium från Tjernobyl gav förhöjda halter i vilt, svamp och fisk. Fisk från insjöar har också förhöjda halter av kvicksilver och i vissa havsfiskar finns höga halter av dioxin. 

Miljöövervakning

Flera myndigheter bedriver hälsorelaterad miljöövervakning. Socialstyrelsens viktigaste uppgift är att verka för god hälsa och välfärd hos befolkningen. Tillsammans med Naturvårdsverket har Socialstyrelsen ett övergripande ansvar för den nationella hälsorelaterade miljöövervakningen. Hälsorelaterad miljöövervakning bedrivs också av universitet och sjukhus som inriktar sig på epidemiologi – studier av frekvens, utbredning och orsak till hälsa och sjukdomar. Att intervjua personer och fråga hur de mår är också en typ av miljöövervakning. Socialstyrelsen har huvudansvar för den nationella miljöhälsoenkäten som ligger till grund för bedömningen av hälsotillståndet i landet.