Miljöhälsoenkät

Vart fjärde år skickas en enkät till ett urval av Sveriges befolkningen med frågor om ohälsa. Den regionala miljöövervakningen bidrar med en utökning av antalet enkäter inom länet. Genom att utöka antalet tillfrågade erhålls en högre detaljkunskap om situationen i Västerbottens län. Den senaste regionala rapporten publicerades nyligen och gäller vuxnas hälsa.
Miljöhälsoenkät
Frågorna rör bland annat om de svarande upplevt besvär av bilavgaser, tobaksrök eller buller. De får också frågor om rökning, hur ofta de solar och hur ofta de äter gädda eller abborre. Resultaten från enkäten presenteras i en nationell miljöhälsorapport. Via en särskild utvärdering redovisas hur resultaten från norra Sverige avviker från övriga landet.

Folkhälsomyndigheten har under 2015 genomfört en miljöhälsoenkät i hela landet. Enkäten riktar sig till vuxna. Länsstyrelserna , landstingen och kommuner runt om i landet har möjlighet att finansiera ett utökat antal enkäter, sk förtätning. I Västerbottens län har 1 000 st extra enkäter utöver de ordinarie 500 st gått ut till hushåll i länet. Nu finns både de nationella och de regionala resultaten utvärderade och publicerade i rapporter. Se länkar till höger.